ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေသူႇၸႂ်းမိူင်းၶႄႇ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2022 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Yoon Suk-yeol ဢၢင်ႈဢၢၼ်းသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၶႄႇ‌ လႄႈၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇပွႆႇလွင်ႈၸမ်ၸႂ်လူတ်းယွမ်းၼႆသေ Park Jin ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူဝ်ႇရီးယႃးၸၢၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသူႇၸႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၵႄႈၵၢင်ပၼ်ႁႃထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

Park Jin ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူဝ်ႇရီးယႃးၸၢၼ်း တေၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ဝဵင်းၶျိင်းတၢဝ်ႇ (Qingdao) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ‌ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း Wang Yi ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေ Yoon Suk-yeol ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်သူင်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း‌ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၶႄႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ် လွင်ႈ Nancy Pelosi သူႇၸႂ်းထႆႇဝၼ်ႇသေ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူဝ်ႇရီးယႃးၸၢၼ်း ၸင်ႇဝၵ်ႉတၢဝ်းဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁူပ်ႉထူပ်း Nancy Pelosi မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွတ်ႈထိုင်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး တေသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တၢင်းၶႄႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းတႄႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ Yoon Suk-yeol တႅပ်းတတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း