ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လိုဝ်ႈသဝ်း 22:00 – 04:00 မူင်းထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 April 2020 ပူၼ်ႉမႃး။ တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉမိုဝ်းငဝ်းလၢႆးလႆႈၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၸႂ်ႉမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သိုပ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 05 April 2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၸႂ်ႉမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေႁပ်ႉမိုဝ်းလႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း တႃႇႁႂ်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼမ်ႉၼမ်းပႃႈတႂ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

  1. ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းတေၸၢင်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း၊ ႁူင်းယႃ၊ တီႈဝႆႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ တီႈႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း။
  2. ပွင်ႇလႅင်းပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ပိူင်ၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လိုဝ်ႈသဝ်း လူၺ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း တူၺ်းထိုင်ၵုမ်းၵမ် ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ၼႆယဝ်ႉ။
  3. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ သင်မီးၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင် တေလႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။
  4. ၸတ်းၵၢၼ် လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ႁႂ်ႈမီးပိုၼ်ႉတီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၸႂ်ႉမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ တင်းမိူင်းသေ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈတိူဝ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၶိူဝ်းၽိဝ်း (Curfew) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း