ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ဝၢႆးသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken လႆႈႁူပ်ႉတင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ Wang Yi ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Ned Price ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ၊ ဢီႇရၢၼ်ႇ၊ ဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းႁၢႆႉတႃႇသွင်မိူင်းလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ သိၼ်ၵျၢင်း (Xinjiang)၊ တိပႅတ်ႉ (Tibet) ၊ ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႄႈ လွင်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ လွင်ႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ယွၼ်ႉမီး လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၵဵဝ်ႇယုင်ႈၸွမ်း လွင်ႈပေႃႇလသီႇတမ်းဝၢင်းသွင်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် G-20 ၼႆသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ရူမ်း မိူင်းဢီႇတလီႇၼၼ်ႉ လႆႈတေႃႇၼႃႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သွင်မိူင်းၵႂႃႇယူႇသေ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ Blinken ၵေႃႈ ယင်းလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းသွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2021) ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈမိူင်း Alaska ယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ တိုၵ်ႉတေလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ တေလႆႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈလွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇလွင်ႈတင်းၼမ် ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် Blinken ယင်းလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႃႇတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၢတ်းၵၢၼ် လွင်ႈသွင်မိူင်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်ႇႁႂ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် မိူင်းၶႄႇ China Telecom Americas ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉ 60 ဝၼ်း လႄႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သွင်မိူင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း