ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၽူႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လွတ်ႈၽေး ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉလႄႈ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႃႈ− ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ တီႈၵုၼ်ဢေးသျႃးလႄႈ ယူးရူပ်ႇၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈတေလီၶိုၼ်ႈမႃး ယိုင်ႈၶႅၼ်းလမ်ႇႁူဝ်လူင်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇသေ ၸူဝ်ႈၽွင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉသမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းမႃး မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30 (30%) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉ 1 ဢွင်းၸ် (1 oz) 28.35 ၵရမ်ႇၼႆႉမီးၵႃႈၶၼ် 1,981.27 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸၢင်ႈတေထိုင်ၵႂႃႇလႆႈ 2,000 တေႃႇလႃႇပၢႆယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉၶိုၼ်ႈလႄႈ ၶၼ်ၶမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇယူႇမိူၼ်ၵၼ်သေ မိူဝ်ႈၼႆႉၶၼ်ၶမ်း ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,291,000 ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း