ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၸူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:00 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇတင်းၼမ်သေ  ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ၵူဝ်ႇၼၢႆႇဝိၼ်း ဢႃႇယု 32 ပီႊ ဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉသျၢၼ်းယႂႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇလႄႈ လူႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ− သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၼွၼ်းလီ မွၵ်ႈ 01:00 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၼွင်ႉၸၢႆးၵဝ်ၶႃႈသမ်ႉ ၵႂႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ (ၵႂႃႇၽၢႆႈ) တင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃး သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းသေ မႃးႁႃၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမေႃႈယဝ်ႉ ပၢႆလၢတ်ႈႁဝ်းဝႃႈ ယႃႇပေၵူဝ် ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသင် သူၶဝ်ၼႆသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ ၼွၼ်းလိုဝ်ႈၼိူဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်း ယူႇမိူၼ်ၸိူင်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်၊ ႁဝ်းၶႃႈတင်းႁိူၼ်းတႄႉ ၵူဝ်သေဢမ်ႇႁတ်းတူင်ႉတူဝ် ၼင်ႈယူႇတုၵ်းသုၵ်းၸိူင်ႉၼၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူင်းပေႃးလႅင်း ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်သၢတ်ႇၵဵၼ်သေၵေႃႈ သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ႇၼၢႆႇဝိၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသေ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းတီႈၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁႃလဵင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ−ဝၢၼ်ႈဝႃးၵိၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သၢႆႁိူဝ်ႈၾႆးထၢတ်ႈမႅပ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး သွင်တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်လႄႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း၊ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇၸွမ်းလင် ယႃႇႁႂ်ႈလႅၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃးသေ ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 30 ပၢႆ လူႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လိူဝ်သေ တီႈပွၵ်ႉသျၢၼ်းယႂႃႇယဝ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢပွၵ်ႉဝ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ပွၵ်ႉသျၢၼ်းယႂႃႇမွၵ်ႈ (7) လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈယိင်း (3) ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇသွမ်ႈၼႃးၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ တေႃႇဢေးတဵင်းၵျေႃႇ ဢႃႇယု 33 ပီႊ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၼႃႈဢူၵ်း၊ တေႃႇၵျေႃႉၸဵင်ႇ ဢႃႇယု 37 ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈ မိုဝ်းၽၢႆႇသၢႆႉ လႄႈ တေႃႇပူႉမ ဢႃႇယု 37 ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်ႉၸပ်းတီႈ ဢႅင်ႈလႄႈ ၸွမ်းပုမ်သေ လႆႈဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေႃႇပူႉမ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 15:00 မူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢပွၵ်ႉဝ ၵေႃႉဢၼ်ႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်မႃးတူင်ႉၼိုင်သေတီႈ၊ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး၊ ၸိူဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းသွမ်ႈၼႃးယူႇၼႂ်းတူင်ႈၼႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဝ်ႉ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ် ၵူၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် မၢၵ်ႇလူင် RPG သေ ပိုတ်းယိုဝ်းထႅင်ႈလႄႈ ၽူႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၸင်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈထိုင်တီႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ၊ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၼႆႉ ယႃႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းလႃႈ ပၢႆယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တၢႆထႅင်ႈၵွၼ်ႇ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပၢႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သိုၵ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2018 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီး 282 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 618 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း