ၽွင်းၼႆႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယွမ်းလူင်းယွၼ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ပႅၵ်ႉသမ်ႉပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးယွမ်းလူင်းမႃးၵူႈဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းမၢႆ (2) မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်−မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပွၵ်ႈမႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်မွၵ်ႈ သီႇႁႃႈပၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ September 2020 ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းပွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉမီးမွၵ်ႈ (100) ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၶူဝ်မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ တေလူတ်းယွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း တေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၢႆးဝၼ်း (13:00) မူင်း ထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ (18:00) မူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်  (6) ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးႁႅင်းၵၢၼ် လုၵ်ႉတင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း မႄႈသွတ်ႇ−မျႃႉဝတီႇသေ ၶဝ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၼမ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (6) မူင်းထိုင် တၢမ်းၶမ်ႈ (18:00) မူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်လႆႈလူတ်းယွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢူးတေႇၸႃႇဢွင်ႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းမျႃႉဝတီႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉမႃးပဵၼ် ၶိုၼ်ႈလုမ်းသွင်ဝူင်ႈ လိုဝ်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႉတင်းမိူင်းထႆးသေ ၶၢမ်ႈၶူဝ်မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း (202) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တိူဝ်းပၼ်ဝီႇသႃႇပတ်ႉသ်ပွတ်ႇ (Passport visa)  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေႃႇပေႃးထိုင် ပီႊ 2022 ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းထႆး လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶူဝ်မျႃႉဝတီႇ−မႄႈသွတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း−မႄႈသၢႆ လႄႈ ၵေႃႉတွင်း−ရၼွင်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ (150,000) ပၢႆဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မိူင်းထႆး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉ (3,514) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (59) ၵေႃႉၵူၺ်းၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉ (6,959) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (116) ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယု 17 ပီႊ ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းၽယႃးတူင်းသူႇ မွၵ်ႈ (7) လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်းၵျၼပူးရီး မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းဝဵင်းၽယႃးတူင်းသူႇ မိူင်းယၢင်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽၢႆႇထႆးၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၽၢႆႇထႆးၸင်ႇလႆႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်း၊ တေလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃၼႂ်းမိူင်းထႆးလႃးလႃးၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈသင်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈၼႆႉၸိုင် တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ (1) ပီႊ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း (100,000) ဝၢတ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်ဢၢင်ႈတၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈၶမ်ၵိုတ်းၸႅၼ်ႇထႅဝ်သေပႂ်ႉဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉထႆးၶဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း