ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတီႈသၢႆလႅင်းၾူၼ်း

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း တိုၼ်းသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူၼ်း ယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူၼ်းၼၼ်ႉ တီႈၼႃႈၾူၼ်း တေမီးသၢႆလႅင်းႁိူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးသေ သၢႆလႅင်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ သၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇ (Blue Light) ၼႆယဝ်ႉ။

သမ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းၵူႈဝၼ်းသေတႃႉ တေငိူင်ႉဝႄႈဢမ်ႇႁႂ်ႈထူပ်းသၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇၼႆႉ မီးယူႇသွင်ပိူင် ပဵၼ်သၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇ သၽႃႇဝ လႄႈ သၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းသၢႆလႅင်းသီႇသွမ်ႇ သွင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ-

 • သၢႆလႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸွမ်းသၽႃႇဝ တေလုၵ်ႉမႃးတီႈ လုၵ်ႈတႃဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် သၢႆလႅင်းလႅတ်ႇ တေမီး သၢႆလႅင်းၼၼ်ႉၼမ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။
 • သၢႆလႅင်း ဢၼ်ၵူၼ်းသၢင်ႈဢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွတ်ႇၾႆး LEG ဢၼ်မီးၸွမ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၾႆးၼႃႈလူတ်ႉ၊ ၼႃႈၶွမ်း၊ ၼႃႈၾူၼ်း၊ ၼႃႈထီႇဝီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆ မဵဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေထူပ်းလႆႈ သၢႆလႅင်းသီႇသွမ်ႇၼၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇ ဢမ်ႇဝႃႈ သၢႆလႅင်းဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈသၽႃႇဝလႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေပၼ်ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ဢၼ်လီလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလီ မႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉသၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် လဵၼ်ႈၾူၼ်း 2-3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႃႈတေၼွၼ်းၼႆၸိုင် တေၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႉ၊ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈမႃးလႄႈ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ယူႇယဝ်ႉ။

 1. တႃၵူၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၽွင်းတူၺ်းသၢႆလႅင်း ဢၼ်ႁိူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး တီႈၾူၼ်း လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၾူၼ်းၼၼ်ႉ တႃတေၵူၼ်ႉ တေမွႆႈသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈသၢႆတႃ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇမႃးလႄႈ တေ Focut သေပိူင်ပိူင် ၼႂ်းၼႃႈၾူၼ်းဢမ်ႇလႆႈ၊ ဢမ်ႇႁၼ်ၸႅင်ႈ၊ တႃၵူၼ်ႉ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁူဝ်မႃႇၵေႃႈ ၵူၼ်ႉ၊ ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈ၊ တႃၶူမ်း၊ တႃၸဵပ်း၊ တႃႁၼ်ႁၢင်ႈသွၼ်ႉ၊ သၢႆတႃဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈႁႅင်းလႅတ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇတင်းၼမ်ႉတႃလႆ၊ တႃႁႅင်ႈသေယဝ်ႉ တူၺ်းႁၼ်ႁၢင်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလီၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

 1. တႃလူႉ

ၸွမ်းလူၺ်ႈ သၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇ ဢၼ်ႁႅင်းသုင်ၼႃႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတွင်ႈၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းႁူၺ်ႇတႃ ႁဝ်းၼၼ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ် ၵႅဝ်ႈတႃ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉမၢၼ်ႇၽၢႆႇၼႂ်းတႃသေ ပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉ တေႃႇသႄးလ်ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းတႃႁဝ်းၼၼ်ႉမႃးလႄႈ တေၵႂႃႇယႃႉလူႉ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသၢႆတႃႁဝ်းပႃး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈၵႅဝ်ႈတႃလူႉလႅဝ်တိၵ်းတိၵ်းယူႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ထိုင်ၸၼ်ႉတႃမွတ်ႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တႃႁဝ်းပေႃးတေလီ လႄႈ လႆႈႁပ်ႉသၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ၼင်ႇဢၼ်ၽိဝ်ၼင် လႄႈ သၢႆတႃၵူၼ်းႁဝ်းလူဝ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇမေႃလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

 • မိူဝ်ႈၽွင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူၼ်း၊ ၶွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိုဝ်ႈပၼ်သၢႆတႃ 20 မိၼိတ်ႉ 1 ပွၵ်ႈ တူၺ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၵႆတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 20 ထတ်း ဢမ်ႇၼၼ် 20 ဝႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 20 ၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ။ လၢႆးၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈ လၵ်းပိူင် လုမ်းလႃးသၢႆတႃ 20-20-20 (20 3 20) သေ တေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈတႃႁဝ်းၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈလႆႈ။
 • ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း ၼႃႈၾူၼ်း၊ ၶွမ်း 25 ၼိဝ်ႉ။
 • လူတ်းယွမ်း သၢႆလႅင်းၾႆးတီႈၼႃႈၾူၼ်း၊ ၶွမ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း သၢႆတႃႁဝ်း။
 • မႄးသၢႆလႅင်းတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇလႄႈ ၼႃႈၾူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈၵၼ် ၽဵင်ႇၵၼ် ၾႆးၾူၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈလႅင်းလိူဝ် လႅင်းၾႆးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ။
 • ငိူင်ႉဝႄႈ ယႃႇပၼ်လူမ်းၽတ်ႉတႃ ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတႃႁႅင်ႈလႄႈ တႃၵူၼ်ႉလႆႈငၢႆႈ။
 • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သၢႆတႃဢမ်ႇလီမႃးၼႆ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၸူးမေႃယႃလႄႈ တႅၵ်ႈတူၺ်းသၢႆတႃ။

မၢၼ်ႇတႃႁႄႉသၢႆလႅင်းၼၼ်ႉ တေႁႄႉလႆႈသၢႆလႅင်းသီသွမ်ႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းတႃႁဝ်းၼၼ်ႉလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸမ်ပဵၼ် လူဝ်ႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႃႈႁိုဝ်၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ်သၢႆတႃႁႅင်းၼႃႇၸိုင် မၼ်းတေၸွႆႈငိူင်ႉဝႄႈ ၽေးဢၼ်ၼႆႉ ယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇၵုမ်းထိင်းပၼ်သၢႆတႃႁဝ်း ႁႂ်ႈလီဝႆႉယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉသမ်ႉ လူဝ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉ ၼမ်ၼမ် တေၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈသၢႆတႃႁဝ်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်မႃး ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵိၼ်ဢႁႃႇရၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇလုမ်းလႃးၵုမ်းထိင်းသၢႆတႃၼႃႇလႄႈ ႁႂ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းသၢႆတႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းၼွၵ်ႇ၊ ၽၵ်းၶႅဝ်းတွင်း၊ မၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ မၢၵ်ႇၵႃႇ၊ မၢၵ်ႇပၵ်ႉ၊ မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://www.bangkokhospital.com

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း