ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈယွၼ်ႉၵတ်းႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ တၢႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၵတ်းႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းႁွပ်ႈ 15 ပီႊလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်း 6 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵတ်း ဢၼ်မီးထိုင် -34°C ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝၵတ်းႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ မီးထိုင် 175 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢၼ်းသိုဝ်ႇ ဢေးသျႃးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၽၢႆႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယူႇတီႈ 157 ၵေႃႉ လႄႈ သတ်းလဵင်ႉၼႂ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 70,000 တူဝ်ၼႆႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၵွင်ႉသိုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႈမူၺ်တူၵ်းသုမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢေးသျႃးပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းပၼ်ႁႃၽေးသၽႃႇဝႁႅင်းၵတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႆႉယူႇ။ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မူၺ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ထူပ်းပၼ်ႁႃႁႅင်းၵတ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ သမ်ႉပေႃးလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၽေးႁႅင်းၵတ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 January 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းႁိူၺ်းလူင်ၵျဵင်း Heilongjiang ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁႅင်းၵတ်းယူႇတီႈ -53°C လႆႈဝႃႈၵတ်းသုတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း