ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ပီး

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈပီးၵေႃႈ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈပီးၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းႁဝ်းတင်းၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈတၢင်းပဵၼ် လၢႆလၢႆမဵဝ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉလူၼ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၶႆမၼ်းဢၼ် မီးယူႇၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၶူင်ႉသၢင်ႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလီမႃးယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးငၢႆႈမႃးယူႇ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပီးၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီတေႉတေႉ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈသူၼ်ၸႂ်မၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်သင်မႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၼမ်ႉၼၵ်းလူၼ်ႉလိူဝ်မႃးၸိုင် ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢမ်ႇပဵၼ်သင် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၼုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းတေဢမ်ႇထုၵ်ႇမႃးလႄႈ ႁၢင်ႈၽၢင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇလီတူၺ်းမႃးယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဝၢၼ်သေတႃႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၽွၼ်းလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း သင်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢၼ်တီႈသူပ်းၵေႃႈ တုၵ်ႉတီႈတူဝ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁူႉဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် မီးၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉပဵၼ် BMI (Body Mass Index) ၼပ်ႉၸင်ႈဢဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မီးၶႆမၼ်းလူၼ်ႉလိူဝ်ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပီးယဝ်ႉ ၸၢင်ႈမီးထႅင်ႈ တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၼႆႉ မီးလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်မႃးသေတႃႉ လွင်ႈပီး ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းမီးၶႆမၼ်းဢမ်ႇလီ ၼမ်ပူၼ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်မႃးယဝ်ႉ။ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၶီႈပုမ်ၼမ် ပုမ်ၶႆၶႆၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၼမ်မႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶႆမၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈတွင်ႉၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇတိတ်းၸွမ်းလွတ်ႇလိူတ်ႈမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး တၢင်းပဵၼ်ၶႆမၼ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈယဝ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ႁူဝ်ၸႂ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်မႃး မိူဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးႁိုင်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူႉလႅဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 1. လိူတ်ႈသုင်။

မိူဝ်ႈၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈလႄႈ ပီးပူၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တေတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ ဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလဵင်ႉၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်မႃးယဝ်ႉ။

 1. ယဵဝ်ႈဝၢၼ်။

ၶႆမၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶီႈပုမ်ဢွၵ်ႇမႃးသေ ၶႆမၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈ ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေထဵင်ၶိုၼ်းလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢိၼ်ႇသူႇလိၼ်ႇ (Insulin) လႄႈ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈၵေႃႈၼမ်မႃး ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်မႃးယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ၶႆမၼ်းတီႈပုမ်ၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇၶတ်းၶႂၢင်ပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ယႃႉလူႉ ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼႂ်းသႄးလ် (Cell) ၼၼ်ႉသေ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈၵေႃႈၼမ်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ။

တၢင်းပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃတၼ်၊ သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃတႅၵ်ႇၸတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶႆမၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇလဵင်ႉဢွၵ်းဢေႃ ၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ လိူတ်ႈလဵင်ႉၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၸၢင်ႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယမ်းပွတ်းပွတ်းလႆႈ ပေႃးဝႃႈယူတ်းယႃဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်း။

 1. တၢင်းပဵၼ်ၵိုတ်းထူၺ်ႈၸႂ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်း။

ၵူၼ်းပီးၵမ်ႈၼမ် တေမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈၼွၼ်းၶူၼ် လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၵိုတ်းထူၺ်ႈ ၸႂ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼွၼ်းလပ်း ၸွမ်းလူၺ်ႈ ပွတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၶူင်ႉထူၺ်ႈၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလီမႃးယဝ်ႉ ယွၼ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ပွတ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးတီႈၵူၼ်းဢၼ်မီးၶႆမၼ်းတီႈပုမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

 1. မီးတၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ။

တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မီးၼမ်ႉၼၵ်းလူၼ်ႉလိူဝ်ၼႃႇလႄႈ ဢၼ်လႆႈမႅၵ်ႇႁပ်ႉၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ၶဝ်ႇ၊ ၵုမ်ႇ၊ လင်၊ ၶေႃႈတိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇဢမ်ႇလီၶၢဝ်းယၢဝ်းမႃးယူႇ။

 1. ပဵၼ်လီႉၼႂ်းထူင်လီ။

တၢင်းပဵၼ်လီႉၼႂ်းထူင်လီၼႆႉ တေထူပ်းႁၼ်လႆႈတီႈၵူၼ်းပီးပူၼ်ႉၼႆယူႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶႆမၼ်းဢၼ်ယူႇတီႈတွင်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉၼမ်ၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းထူင်လီၼၼ်ႉ ၼဵဝ်မႃးသေ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵွၼ်ႈလီႉၵႂႃႇၼႂ်းထူင်လီမႃးယဝ်ႉ။

 1. တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းပီးၼႆႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်းၼႆ ယင်းၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇတဝ်ႈၼူမ်းလႆႈသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႆႈ၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇတပ်း၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇပၢၵ်ႇမူၼ်ႉလုၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ပီးၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈတေၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈလဝ်းယူႇ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် မိူဝ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈ လူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းၼႆၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးၵမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်လီတေႉတေႉ ပေႃးဝႃႈဢွၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးမၼ်း လိူဝ်သေတေၵုမ်းထိင်းပၼ်ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်လႆႈယဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈတေၶႅမ်ႉမႃး သေဢမ်ႇၵႃး ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၵေႃႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်းမႃးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈ လူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်း လူၺ်ႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈထိုင်တီႈ လႆႈသေ ႁၼ်ၽွၼ်းလီလႆႈထိူင်းလႄႈ တေဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႃႈႁိုဝ်။

သင်ဝႃႈ လူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းလူၺ်ႈ ယိူၼ်ႉၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼၵ်း လူတ်းယွမ်းလူင်းသေတႃႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလၢႆးၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် လၢႆလၢႆလွင်ႈၸိုင် မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းပွတ်းၵူၺ်း ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၵေႃႈ တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိင်းလႆႈလႄႈ ၵုမ်းၵမ်ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇ ၵၼ်တင်း တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီးၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိူင်ယူႇသဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 • ၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ ယႃႇပေၸွမ်းၸႂ်သူပ်းႁဝ်းၼႃႇၽႅဝ် ၵိၼ်ပၼ်ၽၵ်း၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ၵိၼ်ဢႁႃႇရ ႁႂ်ႈတဵမ် 5 မူႇ လႄႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ၵိၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈ မၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလူဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၵိၼ်လူၼ်ႉၵိၼ်လိူဝ် ၸွမ်းတၢင်းဝၢၼ်မၼ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်ဢၼ်ၶူဝ်ႈ၊ ဢၼ်ဝၢၼ်ဢၼ်ၸဵမ်း၊ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးၶႆမၼ်းၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈၸႂ်ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးမႃးလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတင်းတူဝ်ၶိင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၽၢင်ႁၢင်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ပေႃးလီလူလီတူၺ်းလႄႈ မီးပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ် ယူႇတႃႇသေႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတင်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းဢၼ် ၸႂ်ႉႁႅင်းၼၵ်းၼႃႇၽႅဝ် ယွၼ်ႉတေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃၸွမ်းလုပ်ႇမႃးလႆႈ ပေႃးႁႂ်ႈလီၸိုင် ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်ပၢၼ်ၵၢင် ၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်ႈ၊ ၵႃႈဝႅၼ်၊ လုၺ်းၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • လႅၵ်ႈလၢႆႈလွင်ႈယူႇသဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီး ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပီးငၢႆႈမႃးလူၺ်ႈတီႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လႆႈၸႂ်ၵိၼ် ၼမ်ႉဢတ်းလူမ်း၊ ၵေႃႇၾီႇ၊ Alcohol ၊ ၼမ်ႉၸဵမ်း ဢၼ်မီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပီးမႃးယဝ်ႉ မိူဝ်ႈတေၵိၼ်ၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉ တႅၼ်းတၢင်ၵႂႃႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈၼွၼ်းၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၼမ်ႉၼၵ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတွင်ႉမႆႈ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇ တႄႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႉတီႈၶီႇလူတ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ပႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇလႅင်ၶီႇလူတ်ႉထိပ်ႇၵႂႃႇ မၼ်းတေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ် ၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။
 • လူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းလူၺ်ႈ ၼပ်ႉၸင်ႈၶႆမၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ၊ လၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေလႆႈယိူၼ်ႉၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉမၼ်းတေႁဵတ်းႁၢႆႉပၢႆးယူႇလီႁဝ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႁႃႇရမႃးၸိုင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉၵႅပ်ႈလူင်း၊ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈ၊ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈဢမ်ႇပၢင်ႇ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယိူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလီ လႄႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼမ်မႃးၶိုၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေၵုမ်းထိင်း ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼပ်ႉတီႈၶႆမၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၸႂ်ႉ လူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းၼႆႉ တေၸႂ်ႉႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်လိူဝ်သေ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ မၼ်းတေၸွႆႈႁႂ်ႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ လူတ်းယွမ်းၶႆမၼ်းဢၼ်ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉလႆႈၼႆယူႇ။

တွၼ်ႈတႃႇတေလူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းလႆႈလႄႈ ၵုမ်းထိင်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းပိူင်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပွၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈလဝ်းသေ ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://sesamin.net/

https://www.megawecare.co.th

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း