ၽွၼ်းလီပီၵူၺ်ႈ

သင်တေမႃးလၢတ်ႈထိုင်ပီၵူၺ်ႈၼႆ တေႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီယူႇလႄႈ မၼ်းသမ်ႉပဵၼ် မဵဝ်းမီးၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေး၊ ၸွမ်းသူၼ်ၸွမ်းၼႃးသေ သမ်ႉပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ႁဵတ်း  ၵိၼ်လႆႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေသႃႈၵိၼ်၊ ႁုင်ၵိၼ် ႁိုဝ် ဢဝ်ၵပ်းၼမ်ႉၽိတ်ႉ ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းမီးပႃး Vitamin လႄႈ ၵိုင်ႇလႅပ်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူတ်းၼမ်ႉၼၵ်း တင်း ၵူၼ်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ယဝ်ႉ ယင်းၸွႆႈ ယွႆႈဢႃႇႁႃႇရထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ပီၵူၺ်ႈ မီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ လႄႈ ၽွၼ်းလီၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီၵူၺ်ႈ မီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

 1. မီးဢဵၼ်ႁႅင်း (Energy) 30 ၵရမ်ႇ။
 2. မီးၼမ်ႉ 93 ၵရမ်ႇ။
 3. Protein 2 ၵရမ်ႇ။
 4. ၶႆမၼ်း 0.2 ၵရမ်ႇ။
 5. Carbohydrate 5 ၵရမ်ႇ။
 6. ၵၢၵ်ႇယႂ်းဢႃႇႁႃႇရ 1 ၵရမ်ႇ။
 7. Calcium 40 မီႇလီႇၵရမ်ႇ။
 8. Phosphorus 50 မီႇလီႇၵရမ်ႇ။
 9. ထၢတ်ႈလဵၵ်း 2 မီႇလီႇၵရမ်ႇ။
 10. Potassium 601 မီႇလီႇၵရမ်ႇ။
 11. Vitamin−A 290 U။
 12. Beta-Carotene 193 Ug ။
 13. Vitamin-C 28 မီႇလီႇၵရမ်ႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီပီၵူၺ်ႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွၼ်းလီပီၵူၺ်ႈ

 1. မီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရတင်းၼမ်

ၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ်တေႃႇတူဝ်ၶိင်း မိူၼ်ၼင်ႇ− Vitamin-A, C, E ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး Potassium, Magnesium လႄႈ Fiber ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၶႅမ်ႉ ၼႆယူႇ။

 1. လုမ်းလႃးႁူဝ်ၸႂ်

သၢၼ် Flavonoids လႄႈ ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ Phenolic ဢၼ်မီးၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီး လွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၸွႆႈလုမ်းလႃးႁူဝ်ၸႂ် သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်း Cholesterol လႄႈ ၸွႆႈၵုမ်းထိင်းတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် တင်း လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ ႁူဝ်ၸႂ် ၼႆယူႇ။

 1. ၸွႆႈယွႆႈဢႃႇႁႃႇရ

ၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး Fiber သုင် ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းတေၸွႆႈယွႆႈဢႃႇႁႃႇရ တၢင်းၵိၼ်လႆႈလီ လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းယင်းၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈပဵၼ်တွင်ႉပိၵ်ႉ လႄႈ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈယိူဝ်ႇၼႂ်းလမ်းသႆႈ လေႃႈလႆလႆႈလီ ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလမ်းသႆႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင် ၼႆယူႇ။

 1. မီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်တႅမ်ႇ

ၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်တႅမ်ႇၼႆသေ မၼ်းၸင်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ တေႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႄႈ မၼ်းယင်း ၸွႆႈၵုမ်းထိင်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းၸင်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေႃႇ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၼႆယူႇ။

 1. ၸွႆႈၵုမ်းထိင်းၼမ်ႉၼၵ်း

မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး Fiber သုင် ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းတေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူၼ်ဢိမ်ႇလႆႈႁိုင်လႄႈ ၸွႆႈၵုမ်းထိင်းၼမ်ႉ ၼၵ်းလႆႈ ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပႃးလွင်ႈဢိတ်ႇယွႆႈ လႄႈ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵႆႉၵႆႉတွင်ႉမႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇၵိုင်ႇလႅပ်ႈၸွမ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူတ်းၼမ်ႉၼၵ်း ၼႆယူႇ။

 1. ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်

ယွၼ်ႉၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီး Vitamin-C လႄႈ မၼ်းၸင်ႇၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇ တူဝ် ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်း ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ဝတ်း တင်း ၼၢဝ်ငၢႆႈ ၼႆယူႇ။

 1. ၸွႆႈၼႂ်းလွင်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း

ပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵုမ်းထိင်းမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း ၶဝ်မႃး သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်လွင်ႈပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် မႃးလႄႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸွႆႈလူတ်းယွမ်းၽၢင်ႁၢင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း လႆႈ ၼႆယူႇ။

 1. ၸွႆႈလုမ်းလႃးတႂ်

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႈသေၼႆႉယဝ်ႉ ပီၵူၺ်ႈၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႂ်ႈယဵဝ်ႈလႄႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လုမ်းလႃးတႂ်လႆႈ လူၺ်ႈလိုပ်ႈလၢင်ႉသၢၼ်ၵွင်ႉ လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈပဵၼ် လီႉၼႂ်းတႂ်ထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။

 1. မီးသၢၼ်တေႃႇသူႈ Antioxidants

ၼႂ်းပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးပႃးသၢၼ်တေႃႈသူႈ Antioxidants ဢၼ်မၼ်းၸွႆႈ တေႃႇသူႈႁႄႉၵင်ႈ Free Radicals ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈ ယင်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်း လွင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယၢဝ်းထႅင်ႈ ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

 1. ၸွႆႈၽိူမ်ႉၼမ်ႉၼူမ်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ပီၵူၺ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ Galactagogue ဢၼ်မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၸွႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉလဵင်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းၸင်ႇ ၵိုင်ႇတေႃႇ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၼူမ်းဢေႇ ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈမႃးတၢင်းၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီပီၵူၺ်ႈတင်းလၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈလႆႈႁပ်ႉ သၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ လႄႈ ၵိၼ်ႁႂ်ႈၸေးဢႃႇႁႃႇရ 5 မူႇ ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵိၼ်ပီၵူၺ်ႈယဝ်ႉလႄႈသင် ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်းလႄႈသင် ပေႃးတူဝ်ၶိင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁႃမေႃယႃၵမ်းလဵဝ်ၼႆၼၼ်ႉ တေလီတီႈသုတ်းယူႇ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://food.trueid.net/detail/nEyQpleNoPxE

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း