ၽွၼ်းလီမိၼ်ႉ

မိၼ်ႉ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီယူႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈႁုင်သႂ်ႇၼႂ်းၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ၶၢတ်ႇဢမ်ႇလႆႈ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈမိုဝ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မိၼ်ႉၼႆႉ လိူဝ်သေသႂ်ႇၽၵ်းႁႂ်ႈသီ ပေႃးႁၢင်ႈလီယဝ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းယႃလီဝႆႉယဝ်ႉ။

 1. လၢင်ႉပၼ်ၵွင်ႉၼႂ်းတပ်း

မိၼ်ႉ မီးၽွၼ်းလီ ၸွႆႈလၢင်ႉပၼ်ၵွင်ႉဢၼ်မီးဝႆႉတီႈတပ်းၼၼ်ႉလႆႈလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်တပ်းၸဵပ်းယဵၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈလုမ်းလႃးပၼ်တပ်း ႁႂ်ႈပေႃးၵႅၼ်ၶႅင်မႃးထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ယႃဢၼ်ၸွႆႈလုမ်းလႃးပၼ် ပၢႆးယူႇလီလႄႈ တပ်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

 1. ယူတ်းယႃၽိဝ်ၼင်

မိၼ်ႉၼႆႉ ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မီးတီႈၽိဝ်ၼင်ႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်ၶူမ်း၊ ပဵၼ်ႁဝ်ႈ၊ ပဵၼ်လိုၼ် လႄႈတင်း ၵူၼ်းလိူတ်ႈလူမ်းႁၢႆႉသေ မီးတုမ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵူၼ်းပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ တေဢဝ်ငဝ်ႈမိၼ်ႉၼၼ်ႉ မႃးသွႆးယွႆႈယွႆႈယဝ်ႉ ဢဝ်တႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်ၽွင်မိၼ်ႉသႂ်ႇလေႃးၼမ်ႉ/ၼမ်ႉမၢၵ်ႇပၢဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႃးပၼ်တီႈႁွႆးၶူမ်း၊ ႁႆးၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

 1. ယႃပၼ်တွင်ႉၵႂႃႇ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇလီၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႆ တေၸၢင်ႈ ၵႆႉပဵၼ်တွင်ႉႁေႈတွင်ႉၵႂႃႇလႆႈလႄႈ သင်မီးႁူဝ်မိၼ်ႉၼႆၸိုင် ပွၵ်ႇႁူဝ်မိၼ်ႉ မႃးသွႆးယဝ်ႉတမ်ဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇ တဝ်လေႃးၼမ်ႉ၊ ထွင်ဢဝ်ၼမ်ႉမိၼ်ႉယဝ်ႉ ၵိၼ်ပၼ်ပွၵ်ႈ ၸေႃႉသွင်ၸေႃႉၼႆ တေၸွႆႈသၢင်ႈပၼ် ၶူင်ႉသၢင်ႈၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီမႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

 1. ယူတ်းယႃႁွႆးၸဵပ်းၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈ

မိၼ်ႉၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီယူတ်းယႃပၼ်ႁွတ်းၸဵပ်းလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈၵိၼ်မိၼ်ႉ ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈယူတ်းယႃ ႁွႆးၸဵပ်းၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလႆႈဝႆးသေ သင်သႂ်ႇလေႃးၼမ်ႉၽိုင်ႈ ၵိၼ်ၼႆၸိုင် တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းတွင်ႉပိၵ်ႉ၊ တွင်ႉယိုင်ႈ၊ တွင်ႉၵႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢၼ်းထဝ်ႈ

ၸွမ်းလူၺ်ႈမိၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးထၢတ်ႈ Antioxidant ၼႆသေ လႆႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ယႃ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တူဝ်ၶိင်း၊ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်၊ ႁႄႉၵင်ႈသႄးလ်လူႉလႅဝ်၊ ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၶိင်းယႃႇႁႂ်ႈၼၢၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၽၢႆႇတၢင်းႁၢင်ႈလီၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ယူတ်းယႃတုမ်ႇၽီ

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉပဵၼ် တုမ်ႇၽီလႄႈ ၸဵပ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်မိၼ်ႉတႃးပၼ်တီႈႁူဝ်တုမ်ႇၽီၼႆ ႁွႆးၸဵပ်းတေၸဵဝ်းႁႅင်ႈလႄႈ ၶႅၼ်းမႃးလႆႈဝႆးယူႇ ယွၼ်ႉမိၼ်ႉၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸဵပ်းသေ ၸွႆႈၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ၵႄႈပၼ်ၵွင်ႉမႅင်းၸီႈ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ထုၵ်ႇမႅင်းမီးၵွင်ႉၸီႈ ထိုင်တီႈပေႃးၵႂ်ႈလူင်ဝႆႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဢဝ်မိၼ်ႉၼၼ်ႉသႂ်ႇလေႃးၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇဢုၼ်ယဝ်ႉ ၶူၼ်းသႂ်ႇၼိူဝ်ၾႆး ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၼမ်ႉမၼ်းၼဵဝ်ၼဵဝ်မႃး တႃႇတႃးတီႈႁွႆးမႅင်းၸီႈၼၼ်ႉယူႇ။

 1. ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၵမ်ႈၼမ် တေတိုဝ်းမိၼ်ႉတႃႇယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶဝ်ႇၶဵင်ႈ၊ ႁူဝ်ၶဝ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸွမ်းဢႃႇယု ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃးသေ မိၼ်ႉၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ် လွင်ႈၸဵပ်းတီႈ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇလူႉလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းၶႆမၼ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ

ထၢတ်ႈ Phytosterols ၼႆႉ တေမီးယူႇတီႈၼႂ်းမိၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေၸွႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶေႃႇလႅတ်ႇသ်တိူဝ်ႇရေႃႇလ်(cholesterol) လႄႈ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းၶႆမၼ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈယဝ်ႉ ႁႄႉၵင်ႈတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေ ပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈပိၵ်ႉတၼ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်လႆႈပႃးယူႇယဝ်ႉ။

 • ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်

မိၼ်ႉၼႆႉ ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းလႆႈလီယူႇယဝ်ႉ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်း လဵဝ်ၼႆႉ လူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ PM 2.5 ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လူမ်းဢၼ်မီးၵွင်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းမႃး ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ပၼ်မိၼ်ႉ တႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် တေႃႇလူမ်းဢၼ်မီးၵွင်ႉ ၼၼ်ႉယူႇ။

 • ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၵႅၼ်ႇသႃႇလႆႈ

ၵႅၼ်ႇသႃႇ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးယႃ ဢၼ်တေ ၸၢင်ႈယူတ်းယႃႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလႆႈလီမႃး၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ  လွင်ႈသႄးလ်ၵႅၼ်ႇသႃႇၽႄႈလၢမ်းၼႆၸိုင် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉတေႁၢႆႉႁႅင်းမႃး တိၵ်းတိၵ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ တႃႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၵႅၼ်ႇသႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိၼ်မိၼ်ႉ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တင်းယူတ်းယႃၵႅၼ်ႇသႃႇၼႆယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇထၢတ်ႈဢၼ်မီး ၼႂ်းမိၼ်ႉၼၼ်ႉ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း သႄးလ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

သမ်ႉဝႃႈမိၼ်ႉၼႆႉ တေမီးၽွၼ်းလီတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈတေၵိၼ်မိၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းမေႃယႃဢွၼ်တၢင်းသေၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉထၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိၼ်ႉ ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိုဝ်ႉတေႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ မႄႈပႃးတွင်ႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်တေႃႈၼမ်ႉပိၵ်ႉတၼ်၊ ပဵၼ်လီႉၼႂ်းထူင်လီ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ https://www.thairath.co  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း