ၽွၼ်းလီမၢၵ်ႇၸွၵ်း

မၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်မီးလၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်းလႄႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ် မီးၽွၼ်းလီတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။

 1. မၢၵ်ႇမႆႉၵႄႈတွင်ႉပိၵ်ႉ

မၢၵ်ႇၸွၵ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ် ၵႄႈတွင်ႉပိၵ်ႉတွင်ႉယိုင်ႈလႆႈ ယွၼ်ႉမီးယႂ်းဢႃႇႁႃႇရၼမ်လႄႈ ၸွႆႈလႆႈၼႂ်းၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇသေ ၽၢႆႈလႆႈလီယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်

မၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႆႉ မီး ဝီႇတမိၼ်ႇသီႇ (Vitamin C) တင်းၼမ်လႄႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ် လႆႈလီမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ  သင်ဝႃႈ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်ငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ၵုမ်းထိင်းပၼ်ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈ

ထၢတ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼၼ်ႉ တေၸွႆႈႁႂ်ႈထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈ ဢမ်ႇပုင်ႈသုင် ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပၼ် ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်

မၢၵ်ႇၸွၵ်းၼၼ်ႉ မီးထၢတ်ႈ Potassium ၼမ် လႄႈ မီးထၢတ်ႈ Sodium ဢေႇသေ ၸွႆႈႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႅၼ်ႈလႆႈလီ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵုမ်းထိင်းႁႅင်းလိူတ်ႈသုင်မႃးလႆႈ၊ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းႁႅင်းလိူတ်ႈ တီႈၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်း cholesterol ၼႂ်းလိူတ်ႈ

ၼႂ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်း တေမီးထၢတ်ႈ ဝီႇတမိၼ်ႇသီႇ (Vitamin C) လႄႈ Antioxidant သေ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ၶေႃႇလႅတ်ႇသ်တိူဝ်ႇရေႃႇလ်(cholesterol)ၼႂ်းလိူတ်ႈလႆႈလႄႈ သၢၼ် Antioxidant ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈသၢၼ် Free radical ၶဝ်ႈမႃးၸပ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၶႆမၼ်းၼႂ်းလွတ်ႇလိူတ်ႈမႃးလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း လွတ်ႇလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ် တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။

 1. မီးၽွၼ်းလီတေႃႇႁူဝ်ၸႂ်

ထၢတ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼၼ်ႉ တေၵုမ်းထိင်းပၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမႃး လႄႈ မီးပႃးထၢတ်ႈဝီႇတမိၼ်ႇ၊ ထၢတ်ႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးၽွၼ်းလီတေႃႇႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇလႆႈလီမႃး လိူတ်ႈၵေႃႈလႅၼ်ႈလႆလီမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းတၢင်းပဵၼ်လီႉၼႂ်းတႂ်

ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ထူပ်းႁၼ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၸွႆႈလူတ်းယွမ်း လီႉၼႂ်းတႂ်လႆႈ ထၢတ်ႈ Potassium ၼႂ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼၼ်ႉ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်း တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေပဵၼ်လီႉၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈလီသေ ၸွႆႈလၢင်ႉဢွၵ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းငၢႆႈလႆႈ

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼႆႉ သင်လႆႈႁပ်ႉထၢတ်ႈ ဝီႇတမိၼ်ႇသီႇ (Vitamin C) ၼမ်ၼႆၸိုင် တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေပဵၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်လႆႈဢေႇလိူဝ်သေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉထၢတ်ႈ ဝီႇတမိၼ်ႇသီႇ (Vitamin C)  ဢေႇလႄႈ ၼႂ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်မီးထၢတ်ႈ ဝီႇတမိၼ်ႇသီႇ (Vitamin C) ၼမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ႁႄႉၵင်ႈၵႅၼ်ႇသႃႇ

ထၢတ်ႈၼႂ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထၢတ်ႈဢၼ်ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈ ၵႅၼ်ႇသႃႇသႆႈလႆႈလီလႄႈ ယင်းၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေပဵၼ် ၵႅၼ်ႇသႃႇၼႂ်းသူပ်း၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇၽိဝ်ၼင်၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇတဝ်ႈၼူမ်း ၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇႁူင်းၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

 • လူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းသၢႆတႃလူႉ

ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၵိၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေပဵၼ် တႃလူႉၵွႆလႆႈ ၼႆယူႇ။

 • ၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပၼ်ၽိဝ်ၼင်

ထၢတ်ႈ Antioxidant လႄႈ ထၢတ်ႈဝီႇတမိၼ်ႇၼၼ်ႉ တေၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် သႄးလ်ၽိဝ်ၼင်ႁဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးသၢႆလႅင်းလႅတ်ႇၽတ်ႉၼၼ်ႉလႆႈလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ႁွႆးဢၢတ်း၊ ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သႄးလ်ၽိဝ်ၼင်ႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁဝ်းၶႅမ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

လိူဝ်သေမၢၵ်ႇမၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီယဝ်ႉ ပိူၵ်ႇမၼ်းၵေႃႈမီးၽွၼ်းလီဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်း မၢၵ်ႇမၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ပိူၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼၼ်ႉ မီးသၢၼ်ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ၶေႃႇလႅတ်ႇသ်တိူဝ်ႇရေႃႇလ် (cholesterol)၊ ၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပၼ်ထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ၊ ၸွႆႈလၢင်ႉပၼ်ၵွင်ႉၼႂ်းတပ်း၊ ၸွႆႈယႃႉလူႉ သႄးလ်ၵႅၼ်ႇသႃႇဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး လႄႈ ပိူၵ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉဢဝ်မႃးတၢၵ်ႇႁႅင်ႈႁႅင်ႈယဝ်ႉ ၸုတ်ႇၾႆးၼႆ တေၸွႆႈႁႂ်ႈမီးဢၢႆႁွမ်လႄႈ လိုပ်ႈယုင်းလႆႈပႃးယူႇယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇၸွၵ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵိၼ်လႆႈၵူႈသႅၼ်းၵူႈပၢၼ်လႄႈ လိူဝ်သေ ၵိၼ်ပဵၼ်ႁူၺ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၼမ်ႉသူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵိၼ်ပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸင်ႇတေလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ https://www.vibhavadi.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း