ၽွၼ်းလီၶိင်

“ၶိင်” ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉလႅင်လႄႈ တေၵႆႉႁုင်သႂ်ႇလေႃးၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၼႂ်းယႃႈယႃပႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ် ႁူႉယူႇဝႃႈ ၶိင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ယႃလီမဵဝ်းၼိုင်ႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ယႃလီၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶိင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢဝ်မႃးတူမ်ႈသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၶိင်ယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးၵိၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶိင်/ၼမ်ႉၶိင်ၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီမိူၼ်ၼင်ႇ-

 1. ၸွႆႈႁႂ်ႈႁူင်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ

ၼမ်ႉၶိင်ဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးထၢတ်ႈဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈလီမႃးလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢႁႃႇရဢမ်ႇယွႆႈ၊ တွင်ႉၵႂ်ႈတွင်ႉပွင်း ဢမ်ႇၼၼ် တွင်ႉပိၵ်ႉ ၼႆၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၶိင် တေၸွႆႈႁႂ်ႈလီမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းတူဝ်

တီႈၼႂ်းၶိင်ၼၼ်ႉ တေမီးထၢတ်ႈ Gingerol ပဵၼ်ထၢတ်ႈဢၼ် ၸွႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး လူတ်းယွမ်းပႃး ဢမ်ႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းသႆႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းႁွႆးၸဵပ်းယဵၼ်း

Antioxidant တီႈၼႂ်းၶိင်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ ယင်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈပႃးထႅင်ႈ။ ထုပ်ႉၶိင်ဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇသေ ဢဝ်ၵႂႃႇသႂ်ႇဝႆႉ တီႈႁွႆးၸဵပ်းၼႆ တေယူတ်းယႃႁွႆးၸဵပ်းလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈၼွင်ဢၼ်တေၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း ႁွႆးၸဵပ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ

ၼမ်ႉၶိင်ၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီၸွႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ သႄးလ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ သေ မၼ်းတေလူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းတွင်ႉၸဵပ်းမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မႃး

ၽူႈယိင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မႃးၼၼ်ႉ တေၵႆႉပဵၼ်တွင်ႉၸဵပ်းလႄႈ ၸဵပ်းတူဝ် ၸဵပ်းၶိင်း၊ တူဝ်ၶိင်းႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ တွင်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၶိင် တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိင်း

ၼမ်ႉၶိင်ၼၼ်ႉ မီးၽွၼ်းလီ ၸွႆႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇႁဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇမႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ႁၵ်ႉပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵႆႉၵႆႉၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၶိင် တွၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်းပၼ် ဢႁႃႇရလႄႈ ၸွႆႈႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းပၼ် ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိင်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. လုမ်းလႃးပၼ်ၶဵဝ်ႈလႄႈၼႂ်းသူပ်း

ပေႃးဝႃႈၵိၼ်ၼမ်ႉၶိင်ၼႆ တေလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ ပႅတ်ႉတီးရီးယႃး ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းသူပ်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ၶဵဝ်ႈမႅင်း၊ ၶဵဝ်ႈမီးၶၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မၼ်းတေၸွႆႈလုမ်းလႃးပၼ်ၶဵဝ်ႈႁဝ်းပႃးယဝ်ႉ။

 1. ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႇမဝ်း

ဝၢႆးသေၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ တိုၼ်ႇမႃးၵၢင်ၼႂ် မီးလူမ်းႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ တူဝ်ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇပၢင်ႇၼႆၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၶိင် တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈမဝ်းလႆႈလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇသႂ်မႃးလႄႈ သင်မီးလူမ်းတွင်ႉၶူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈမႃးၵေႃႈ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းႁူဝ်ၸီးၽၢႆႇလဵဝ်

ထၢတ်ႈ Gingerol ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၶိင်ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်ႁူဝ်ၸီးၽၢႆႇလဵဝ် ႁႂ်ႈၸဵပ်းဢေႇလူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပႃး ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ တီႈၵၢမ်ႈ ၼိူဝ်ႉ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းပႃးယူႇယဝ်ႉ။

 1. ယူတ်းယႃဝတ်း

ဢၢႆႁွမ်ႁွမ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼမ်ႉၶိင်ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈယူတ်းယႃၶူႈၼင်တၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်ၸိုၼ်ႈပၢင်ႇမႃး၊ မိူဝ်ႈဢႆလႄႈ မိူဝ်ႈသဵင်ႁၢပ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၶိင်ၼႆၵေႃႈ ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. လူတ်းယွမ်းတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶိင်ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်မီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဢေႇလႄႈ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်လႆႈ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်ယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၸွႆႈလုမ်းလႃးပၼ်သၢႆတႃ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၶိင်ႇယူႇတႃႇသေႇၼႆ တေၸွႆႈလုမ်းလႃးသၢႆတႃလႆႈလီလႄႈ လႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၶိင်

 • ၵူၼ်းဢၼ်မီးပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶူင်ႉၶိုတ်ႈယိူဝ်ႇ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တွင်ႉၶူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ၊ တွင်ႉၵႂႃႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလူမ်း(ၵႅတ်ႉသ်)ၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈမႃး။
 • ၵူၼ်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်။
 • ၵူၼ်းဢၼ်ႁႅင်းဢေႇ၊ ၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း။
 • ၵူၼ်ဢၼ်တေၽႃႇတတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶိင် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိူတ်ႈၼၢၼ်းၵၢမ်ႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွႆးၸဵပ်းၼၢၼ်းၶႅၼ်းလႄႈ ၸၢင်ႈၵႂ်ႈ၊ ၸၢင်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းမႃး။
 • ၵူၼ်းဢၼ်မီးႁႅင်းလိူတ်ႈဢေႇ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၵိၼ်ၼမ်ႉၶိင်ၼႆၸိုင် လိူတ်ႈၼႂ်တူဝ် တေလႆထိူင်းသေ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇၵုမ်ႇထူမ်ႈ ၸၢင်ႈမဝ်း၊ ပဵၼ်လူမ်းလႆႈငၢႆႈ။
 • ၵူၼ်းဢၼ်မီးပၼ်ႁႃ တၢင်းပၢႆးယူႇလီၵဵဝ်ႇတင်းလိူတ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွတ်ႇလိူတ်ႈၼႃမႃးလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇငၢႆႈ၊ လိူတ်ႈၵၢမ်ႈလႆႈယၢပ်ႇ။
 • မႄႈပႃးတွင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မႄႈလဵင်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ် ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶိင်တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်း တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉၼၼ်ႉလႆႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶိင် ၼႂ်းၼမ်ႉၼူမ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႇၵိူတ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼမ်ႉၼူမ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁူႉ ၵွၼ်ႇတေၵိၼ်ၼမ်ႉၶိင်

 • ၼမ်ႉၶိင် ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇလႄႈ ၵိၼ်ၽွင်းယၢမ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၶိင် မိူဝ်ႈတေၼွၼ်း ယွၼ်ႉၶိင်မီး သၢၼ် Caffeine တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း။
 • ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ တူမ်ႈၼမ်ႉၶိင်ဝႆႉၵိၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၽွၼ်းလီမၼ်း တေယွမ်းမႃး။
 • ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႉၶိင်ႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ လႄႈထုၵ်ႇလီၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇဢၼ် ႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း သင်ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ ၶၢမ်ႈဝၼ်းသေၵိၼ်ၵေႃႈလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉထၢတ်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းလႆႈထႅင်ႈ။

“ၶိင်” ပၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတင်းၼမ်သေတႃႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၵိၼ်ၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶိင်ၼၼ်ႉ မီးထၢတ်ႈမႆႈလႄႈ သင်ၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆ ၸၢင်ႈဢွၵ်ႇလူမ်းမႆႈၼႂ်းသူပ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ၊ တေပဵၼ်ယႃလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://www.thairath.co.th

https://www.bigc.co.th

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း