ၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉ ၽွင်ဝၢၼ်

တႃႇတေႁုင်မိုဝ်ႉႁဵတ်းၽၵ်းၼိုင်ႈမီႇ၊ ၼိုင်ႈတႃႇၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈ ၽွင်ဝၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းၽၵ်းၵူၺ်း ၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သႂ်ႇပႃးယူႇ၊ ၸွမ်းသႅင်ႇၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်ဝၢၼ်ၼႆႉ ပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ ၵိၼ်ယဝ်ႉ ၶူၼ်ႁူဝ်တေႁူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈတေႉ ဢႃႇရသႃႇတီႈၽွင်ဝၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈတႃႇသေႇ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလၢႆးမၼ်းလႄႈ ၵိၼ်ႁႂ်ႈၵိုင်ႇတၢၼ်ႇၼႆ ၽွင်ဝၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၽွၼ်းလီလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၽွင်ဝၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသၽႃႇဝ ႁဵတ်းမႃးၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ဢၼ်လိူဝ်တီႈဢွႆႈ၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ဢၼ်လိူဝ်တီႈပႅင်ႈမၼ်းၼိဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၶၵ်ႉၸွမ်းတွၼ်ႈ ထိုင်တီႈပဵၼ်ၽွင်ဝၢၼ်မႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်းတင်းၵိူဝ်ၼႆ ၽွင်ဝၢၼ်ၼႆႉ မီးထၢတ်ႈ Sodium ဢေႇလိူဝ်သေၵိူဝ် 2 ပုၼ်ႈ 3 ပုၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ ႁွပ်ႉႁွင်းဝႃႈ လွင်ႈသုင်းၸႂ်ႉၽွင်ဝၢၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးတွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်ဝၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉတေၸၢင်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈမႃးၼႆ သမ်ႉဝႃႈၵိၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တွင်ႉမႆႈၼမ်ႉ၊ သူပ်းၵႂ်ႈ၊ လိၼ်ႉၵႂ်ႈ၊ ၼဵတ်းသၢၼ်ႈ ၸွမ်းသူပ်းလႄႈၶေႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်သၼ်ႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။

မေႃယႃၽၢႆႇၽိဝ်ႉၼိူဝ်ႉၼင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် ၵိၼ်ၽွင်ဝၢၼ် သေ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁူင်ႈ၊ ႁူဝ်လွၵ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇၽိတ်းၵူၺ်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁူင်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း၊ ႁေႃးမူၼ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆလွင်ႈထႅင်ႈယူႇ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလုၵ်ႉမႃးတီႈ လွင်ႈဢႃႇႁႃႇရၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီၽွင်ဝၢၼ်ၸမ်း ၽွင်ဝၢၼ်ၸွႆႈၽိူမ်ႉပၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁဝ်းႁႂ်ႈမီး ဢႃႇရသႃႇ ဝၢၼ်မႃး ယင်းၵႂႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ် တွမ်ႇၼမ်ႉလၢႆးႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမႃးလႄႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်သူပ်းႁႅင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႆႈငၢႆႈမႃး ႁပ်ႉႁူႉလႆႈဢႃႇရသႃႇ လီမႃးယူႇယဝ်ႉ။

သမ်ႉဝႃႈၽွင်ဝၢၼ်တေဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇမီး ၽွၼ်းႁၢႆႉလႆႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်ၽွင်ဝၢၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉႁႅင်းၼႆ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီႁဝ်းလႆႈလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵႆႉၵႆႉတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉမႃးလႄႈ ႁပ်ႉႁူႉလႆႈဝႃႈ လိၼ်ႉ၊ သူပ်း၊ ၸွမ်းၵႅမ်ႈ လႄႈ ႁူ ၼၼ်ႉ ၼဵတ်းသၢၼ်ႈမႃး။ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၸွမ်းၵႅမ်ႈ၊ ၶေႃး၊ ၼႃႈဢူၵ်း။ ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇႁႅင်း၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ၊ တွင်ႉၸဵပ်း၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးၸိုင် ႁူဝ်ၸႂ်တေၸၢင်ႈတဵၼ်ႈဝႆးႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၸၢင်ႈတၢႆၽၢၵ်ႇလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢင်ႈႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇၵိၼ်ၽွင်ဝၢၼ်ၼမ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ။

ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း

သင်ဝႃႈ ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၼႆ သႂ်ႇပၼ်ၽွင်ဝၢၼ်မွၵ်ႈပၢႆၸေႃႉတေႃႇ ၶဝ်ႈၽၵ်းႁဝ်းၼိုင်ႈတႃႇ၊ ပေႃးတေႁဵတ်းၼမ်ႉၽၵ်းၼႆ ႁႂ်ႈသႂ်ႇလုပ်ႇႁုင်တႅၼ်းတၢင်ၽွင်ဝၢၼ်၊ ပေႃးဝႃႈၽၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸဵမ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈသႂ်ႇၽွင်ဝၢၼ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႂ်းၽွင်ၽၵ်းလၢႆလၢႆမဵဝ်းၵေႃႈ မီးၽွင်ဝၢၼ်လေႃးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်းၼႆ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈလၢၼ်ႉဢၼ်ႁၼ်လႆႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉသေ ယုမ်ႇလႆႈဝႃႈ လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇသႂ်ႇၽွင်ဝၢၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉ (ၼိုင်ႈၸေႃႉၼဵင်ႈတေႃႇၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ)။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်သေဢၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉ တွင်ႉမႆႈၼမ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼႆ ႁႂ်ႈတူၺ်းဝႃႈ တၢင်းၵိၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးထၢတ်ႈ Sodium ၼမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉ ထၢတ်ႈ Sodium ၼမ်ပူၼ်ႉၼႆ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းမႃးလႆႈယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ http://www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း