ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ ၵေႃႇၾီႇ

 ဢမ်ႇဝႃႈၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵေႃႇၾီႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းသူင်ၵိၼ်ၵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၶၢတ်ႇဢမ်ႇလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႇၾီႇၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီၵူၺ်း ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းၵေႃႈ မီးမႃးၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီၵေႃႇၾီႇ

 1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ လႅၼ်ႈလႆႈလီ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၵ်းဢေႃလီမႃး ၸွမ်းလူၺ်ႈ ဢၢႆၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉ တေၸွႆႈတုမ်ႉပၼ် တီႈဢွၵ်းဢေႃႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆး မီးသမႃႇထိမႃးလႄႈ မိူဝ်ႈၵိၼ်ၵေႃႈ တူဝ်ၶိင်းတေမီးလွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ၊ ၸွႆႈၵႄႈၶႆၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းမႃး သေ ထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီၼႆယူႇယဝ်ႉ။
 2. ပၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵေႃႇၾီႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႆလႅၼ်ႈလႆႈလီ သေယဝ်ႉ ယင်းၸွႆႈယွႆႈဢႁႃႇရလႆႈလီလႄႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်တွင်ႉပိၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ။
 3. ၸွႆႈၵႄႈလွင်ႈမဝ်း- ၼႂ်းၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉ မီး Caffeine တေၵႂႃႇၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်လွင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တပ်းလႄႈတႂ် ဝၢႆးသေၵိၼ်လဝ်ႈယဝ်ႉ တေၸွႆႈယႃလူႉပၼ် Alcohol ႁႂ်ႈၸိူမ်ႈပဵၼ် ၼမ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်မဝ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။
 4. မိူဝ်ႈၵိၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးဢၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဢၢႆသူပ်းမဵၼ်ၼႆၸိုင် ၵိၼ်ပၼ်ၵေႃႇၾီႇ တေလူတ်းယွမ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။
 5. ၵေႃႇၾီႇ ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵႅၼ်ႇသႃႇသႆႈလူင် လႄႈ ၵႅၼ်ႇသႃႇတပ်း။
 6. မိူဝ်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉ မဵဝ်းၶိုတ်ႈယၢပ်ႇယွႆႈယၢပ်ႇၼႆၸိုင် သင်ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇပၼ် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၶဝ်ႈမီး ၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇၼမ်မႃး ၶိုတ်ႈလႆႈလီမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈတႄႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉယူႇ။
 7. ၵေႃႇၾီႇၸႅတ်ႈ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ႁႅင်းလိူတ်ႈဢေႇ။
 8. ၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉ တေလူတ်းယွမ်းလႆႈ Cholesterol ဢၼ်မီးၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႄႈ တေၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ဢိၵ်ႇတင်း သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 9. ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်- ယူႇတီႈၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ႁႃႁၼ်မႃးၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၶၢဝ်းႁိုင်မႃးၼႆၸိုင် တေၸွႆႈငိူင်ႉဝႄႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ဢၼ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႇၾီႇဢၼ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ဢမ်ႇဝၢၼ် ဢမ်ႇၸဵမ်းၼႆၸိုင် တေႁႄႉၵင်ႈလႆႈလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။
 10. တေၵုမ်းထိင်းပၼ်ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ႁဝ်း ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉမႃး မၢင်တီႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မဵဝ်းဢၼ်မီး Caffeine ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈၵုမ်းထိင်းၼမ်ႉ ၼၵ်းပၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တေၵႂႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ် တီႈယႃႉလူႉၶႆမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းႁၢႆႉၵေႃႇၾီႇ

 1. လိူတ်ႈတေသုင်- ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉထတ်းႁၼ် မိူဝ်ႈၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၵွၵ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လိူတ်ႈတေသုင်ၶိုၼ်ႈထိုင် 12 ၸူဝ်ႈမူင်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ် လိူတ်ႈသုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇ ၽွင်းယၢမ်းမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်။
 2. ၼႂ်းၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီး Caffeine လႄႈ သူင်ႇၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် တီႈသႆႈ တေဢမ်ႇၸုပ်ႇဢဝ်ဝႆႉ ထၢတ်ႈလဵၵ်း၊ Calcium ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇလူင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်ၵိၼ်။
 3. ၵေႃႇၾီႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူင်းၶဝ်ႈ ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႂ်းႁူင်းၶဝ်ႈ တေမီးၼမ်ႉၽၼ်ႉယိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၼမ်မႃးလႄႈ ထႅင်ႈႁႅင်းႁႂ်ႈ ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်းႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။
 4. ၵေႃႇၾီႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇၶွပ်ႈလႆႈ လိူဝ်သေတေယဵဝ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၵိၼ်ၶၢဝ်းႁိုင်မႃး ၼႆၸိုင် ထၢတ်ႈ Calcium ဢၼ်ၸွႆႈလုပ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼၼ်ႉ တေၸိူမ်ႈႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းယဵဝ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇၶၢတ်ႇထၢတ်ႈ Calcium မႃးသေ လုပ်ႇၶွပ်ႈငၢႆႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။
 5. ၽူႈယိင်းပႃးတွင်ႉ ဢၼ်ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၼမ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ယူႇၼႂ်းတွင်ႉ တေယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ လႄႈ တေၸၢင်ႈတူၵ်းလုၵ်ႈလႆႈပႃးယူႇယဝ်ႉ။
 6. ၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉ တေယႃႉလူႉ Vitamin B1 ဢၼ်ၸွႆႈထိင်းသိမ်းပၼ်ၶူင်ႉဢႃႇယူင်ႇ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၼိမ်လီၼၼ်ႉသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၶၢတ်ႈထၢတ်ႈ Vitamin B1 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်။
 7. ပေႃးဝႃႈ ၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇဢၼ်သီလမ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်သၼ်ႇ၊ ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇ၊ ယူႇယၢပ်ႇ၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉၶႆႈႁၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။
 8. ပေႃးၵိၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ တိုတ်းၶၢတ်ႇမၼ်း ယၢပ်ႇယူႇ။
 9. ၼႂ်းၵေႃႇၾီႇ မီး Caffeine တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၵိၼ်မိူဝ်ႈတေၼွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်။

ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇၵူၼ်းၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပူၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း 1 – 2 ၵွၵ်း လႄႈ ပေႃးႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီတႄႉ ၵေႃႇၾီႇၸႅတ်ႈၼၼ်ႉ လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၵိၼ်ၵေႃႇၾီႇၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီမေႃၵိၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၢႆးယူႇလီႁဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ

https://greenshopcafe.com

https://sites.google.com

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း