ၽၢႆၼမ်ႉၼႅဝ်းၼႃႈပၢင်တိုၵ်းတႅၵ်ႇ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၵၢဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၵႂႃႇမႃး

ၽၢႆၼမ်ႉဢၼ်မီးယူႇတီႈမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 June 2023 လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ၽၢႆႇတၢင်းယူႇၶရဵၼ်း တင်း ရၢတ်ႉသျႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 June 2023 ဝႃႈ ဝၢႆးသေၽၢႆၼမ်ႉ Kakhovka ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉသႅၼ်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်လႄႈ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တေလႆႈႁူႉထိုင် လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶွင် ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ၽၢႆၼမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးတေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်း ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆၼမ်ႉၼႅဝ်းၼႃႈပၢင်တိုၵ်းတႅၵ်ႇ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၵၢဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၵႂႃႇမႃး

ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း 17,000 ပၢႆ ဢၼ်ယူႇသဝ်း ႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆၼမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ယူႇၶ ရဵၼ်းတႃႇ 40 ဝဵင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉၽၢႆႇတၢင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 900 ပၢႆ ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆႇယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ယူႇၶရဵၼ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵၢဝ်ႇၼႄး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇၵၼ် ၵႂႃႇမႃးသေ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNSC) ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ လွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽၢႆၼမ်ႉ Kakhovka ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇပွႆႇသေ လူႉၵွႆပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဝူၼ်ႉၵႂင်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ႁႅင်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၽတ်းဢဝ်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ လႆလွင်ႈၸွမ်းမႃးလႄႈ ၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဢိူၵ်ႇဝၢၵ်ႇ သၢၼ်ၵွင်ႉၸွမ်း ၸၢၵ်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး လွင်ႈၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇမီးလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း