ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႄႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူၺ်ႈလၢႆး Rapid Test Kit ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ၵၢင်းလွတ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်လတ်းၶၢမ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ တေၵႂႃႇၶၢႆတင်းမိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶမ်ၵိုတ်းယူႇတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်တင်းၼမ်။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃး ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇမွၵ်ႈ (300) လမ်း၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးမွၵ်ႈ (500) ၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ် ၶမ်ၵိုတ်းယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်ႉပူၺ်း လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ၊ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ (ၵျိၼ်းသုၺ်ႇႁိူဝ်)၊ ဝဵင်းလဝ်ႇၵၢႆး တႃႇၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ− ဢၼ်ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇထိုင်ၵမ်းႁဝ်း၊ ၵႃးၵေႃႈၼမ်ၼႃႇ ပဵၼ်သၢႆယၢဝ်းလူင်ဝႆႉ၊ ဢၼ်လႆႈပႂ်ႉၼႆႉမီးၵႂႃႇ 3−4 ဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈပႃးၵႃးတၢင်ႇပူတၢင်ႇပႃ တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၵူၺ်ႈ တၢင်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃးလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ၺႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ၊ ၵႃးႁဝ်းသမ်ႉမႃးမီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းသွင်ဝဵင်းလႄႈ ၵႆတင်းဝဵင်း တႃႇတေၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႄႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လူၺ်ႈလၢႆး Rapid Test Kit ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၸဝ်ႈႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး သူင်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်သေ သင်ဝႃႈၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် Positive ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၸိုင် သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈၵေႃႉ လူၺ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆးၵူတ်ႇထတ်း Rapid Test Kit ၸွမ်းလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ၊ လဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵုၼ်ႇလူင်ၵူႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉယူႇသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (7) ၵေႃႉ တီႈၸဝ်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၵုမ်းထိင်းလႄႈ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးသွင်ပုၼ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႃၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ (12) မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 600,000 (ႁူၵ်းသႅၼ်) တေႃႇထိုင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 ၵႃႈၵႃးၶိုၼ်ႈထိုင် 14 သႅၼ်၊ ၵႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ (6) မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 900,000 (ၵဝ်ႈသႅၼ်) တေႃႇထိုင်တႃႈၵုင်ႈလႄႈ 800,000 (ပႅတ်ႇသႅၼ်) တေႃႇထိုင်မၢၼ်းတလေး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၵႂႃႇသူင်ႇၵုၼ်ႇတၢင်ႇဝဵင်းယဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေလႆႈမီးဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႄပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေ တေလႆႈၵဵပ်းတူဝ်ၶိုၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်းထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း