ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID – 19

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 April 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 30 မူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တီႈၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 April 2020 တေႃႇထိုင် ၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ သင်ဝႃႈ တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇ ပေႃးၼႆၸိုင် တေၶိုၼ်းပွင်ႇလႅင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ်ဝႂ်ပိဝ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တီႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ လႄႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇ ၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢတ်ႇႁႃႈဝၼ်း (ႁႃႈဝၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ) သေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်း ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း