ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ယႃႈယႃ ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယူင်ႉၵၢၼ်ငွၵ်ႈလူင် ၼႂ်းပိူင်တုမ်းတူၼ်ႈတႆး လႆႈသူင်ႇငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တီႈၼိုင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 500,000 ပျႃး (ႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းယူင်ႉၵၢၼ်ငွၵ်ႈလူင်ၼႂ်းပိူင်တုမ်းတူၼ်ႈတႆး တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း