ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 4 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 21 August 2021 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႆႈသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 4 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်သမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ သွင်ၶဵမ်ၼၼ်ႉ မီး 1,796,830 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်သမ်းယဝ်ႉ ၶဵမ်လဵဝ်ၼၼ်ႉ မီး 2,660,027 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 4,456,857 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် January 2021 ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၸမ် 6 လိူၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းတႄႇသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢႃႇယု 65 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် လႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸုမ်းပရႁိတ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Sinopharm လႄႈ Sinovac ၼႂ်းၵၢၼ်သမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈရၢတ်ႉသျႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ယင်းသူင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ 400,000 တူတ်ႉသ်၊ ၶဵမ်သမ်းယႃႈယႃ 403,200 မၢၵ်ႈ ဢဝ်တင်းႁိူဝ်းမိၼ် Air-China သေ မႃးသူင်ႇပၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူၼ်းၶိုၼ်ႈ 2,173 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 373,685 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 14,374 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 298,975 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆး ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ (5) ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း