ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယု 12 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 06 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေဢဝ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 Sinovac ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ သမ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢၼ်မီးယႃႇယု 12 ပီႊ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လႄႈ တေဢၢၼ်းတႄႇသမ်း ၼႂ်းလိူၼ် October 2021 ၼႆႉၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေသမ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉသုင် တႃႇ 141 ႁူင်းႁဵၼ်း၊ တေၽႄႁဵတ်းပဵၼ် 8 ၸုမ်းသေ သမ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇ 18,694 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Stay at home တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 June 2021 ထိုင် 05 October 2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် 5,213 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉမီး 4,663 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 239 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း