ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈ တေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ Pfizer ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ဢႃႇယု မီးၼႂ်းၵႄႈ 5 ၶူပ်ႇ ထိုင် 11 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တေလႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽၢႆႈၵုမ်းထိင်းယႃႈယႃ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ယႃႈယႃ လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် (FDA) လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၽွၼ်းလီမၼ်းၼမ်လိူဝ် ၽွၼ်းႁၢႆႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅတ်ႇထလိၼ်ႇ ႁေႇသ် (Kathleen Hayes) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈပၼ်ၶႅပ်းသဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇတႅပ်းတတ်းတေၸႂ်ႉသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 18 ၵေႃႉသေ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် လႆႈ 17 ၶႅပ်း လႄႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ယူႇၵၢင် မီးၶႅပ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ ဢၼ်လႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်မီးႁႅင်းၼမ်လိူဝ်သေ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး တႃႇသမ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉတႄႉ ဝၢႆးသမ်းယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလူမ်းႁူဝ်ၸႂ်ၵၼ်ယူႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်တေသမ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ၼႆႉ တၢင်းႁႅင်းယႃႈယႃတေမီး ၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႂ်းသၢမ်ပုၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်သမ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 12 ၶူပ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 5−11 ၶူပ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇဢမ်ႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼႆႉ မီးယူႇ 8,300 ပၢႆသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇပုၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းယႃ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူတ်းယႃၵႂႃႇယူႇသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႈ မီးယူႇ မွၵ်ႈ 100 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း