ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢူးၸေႃႇထေး လၢတ်ႈဝႃႈ− ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လႄႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC)၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းၽိတ်းသေလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉပေႃးၼႆၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမူတ်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပၢႆၵၢဝ်ႇၼႄးဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၵမ်ႈၽွင်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၸမ်တေထိုင် လူဝ်ႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးလၢႆလၢႆၽၢႆႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈဝႆႉလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လုမ်းၽွင်းတၢင် ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ယူႇၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Popular News ဝႆႉဝႃႈ− ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ပေႃးတေထိုင်တီႈ လႆႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢတ်ႈၸႃ ပၼ်ၾၢင်ႉလႆႈယူႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႊ 2020 ၼႆႉသေ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉ လၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၸိုင်ႈမိူင်းလူႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ဢၼ်တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းမူတ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ − ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈၽၢႆႇလႂ်၊ ၼႂ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေလႆႈယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ်မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မီးဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ မၢႆမီႈ လႄႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2) မဵဝ်း၊ မဵဝ်းၼိုင်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢူးၸေႃႇထေး ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ  − ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွၵ်းလၢႆးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၼႂ်းမၢႆမီႈၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ တပ်ႉမတေႃႇ (သိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆလႄႈ လူဝ်ႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် တွပ်ႇထဵင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ− သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်၊ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း မီးဝႆႉၼၼ်ႉ လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၽွင်းယၢမ်းလူင်းႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆႉလႄႈ ၽွင်းလူင်းသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် (50) ၵေႃႉၼႆသေတႃႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ယႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉသေ လူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း