ၽၢႆႇလူလွမ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉ ၶႃးၸိၵိ တေၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 September 2019 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇလူလွမ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉတူဝ် ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ ၶႃးၸိၵိ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးၼႆလႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႆႈ  ၼႆယဝ်ႉ။

လူမ်းလႅင်ႉ ၶႃးၸိၵိၼႆႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 01:00 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၽတ်ႉတီးၵုၼ် ႁၢႆလၢမ် မိူင်းၶႄႇသေ ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 04:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးထိုင် တီႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ တွၼ်ႈၵၢင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႄႈ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈသင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေ ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ လႆႈႁဵတ်းတီႈယူႇသဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸတ်းတမ်းဝႆႉ ပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းတွၼ်ႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ တွၼ်ႈၼိူဝ် မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပၢႆလိူၼ် August 2019 ၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ တၢင်းသုင် 2-3 မဵတ်ႉလႄႈ  သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ ၼမ်ႉလေႃႈထိပ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆသဵၼ်ႈ ႁူင်းႁႅၼ်းၵေႃႈလႆႈဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thairath
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း