ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵူႈတီႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆသေ ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU/KNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသဵင်ႈသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1  December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU/KNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 သဵင်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် မၢၼ်းသျႃႇထူႉဝွင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU/KNLA လၢတ်ႈဝႃႈ− ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇ၊ ဢၼ်မီး လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၼၼ်ႈ၊ တၢင်ႇတီႈတႄႉၵေႃႈ မီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၽႃႇပုၼ်ႇၼၼ်ႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ တပ်ႉမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးပၵ်းသဝ်းထႅင်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၽႃႇပုၼ်ႇၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၵူဝ်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU/KNLA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉပႃးဝႆႉလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈ တေဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇလႆႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU/KNLA ၵေႃႈ တေပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ KNU/KNLA တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၵူႈတီႈတီႈ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼႆႉသဵင်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇမူတ်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်လႆႈသေဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼင်ႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်း ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေပွၵ်ႈ၊ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA  ၵုမ်းၵမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3−4 September 2012 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် KNU/KNLA မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵူၺ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်ႇဢၼ်ၼႆယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈၸႂ်ႉ၊ တေလႆႈတေႃႉတၢင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇ KNU လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၵၼ်သေ သိုပ်ႇၽိူမ်ႇထႅမ် တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈမႃးထႅင်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတေပဵၼ်ပၼ်ႁႃတေႃႇၵၼ်မႃးသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇ KNU/KNLA မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေထိင်းသိမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) ၸုမ်းၼိုင်ႈသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းမႃးၼၼ်ႉ တေၵႆႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ဢၼ်တပ်ႉၸုမ်း မၢႆ (5) KNU/KNLA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းယၢင်ၵၢတ်ႉတယႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇတင်းၼမ်။

ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၽွင်ႈယူႇသေတႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း