ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 9 ၵေႃႉ

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ထႆးမီးလွင်ႈ တိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းယူႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 08 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ NBT North ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 9 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေ တိုၵ်ႉလိုဝ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇ တႃႇတေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သၢႆၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးပွႆႇဝႆႉ လႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးဝႃႈ တေမီးလွင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢဝ်ၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉ မၢႆႁိူၼ်း 204 ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေႃႉ ဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ဝဵင်းမႄႈသၢႆၼႆသေ ထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 08 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈၶဝ်ႈ တီႉၺွပ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး တိုၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႄႈ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈလၵ်ႉပႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းၼၼ်ႉတႄႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဝႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင် ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်တင်းမူတ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်း တေလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇယင်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်တင်းမူတ်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းထႆး တီႈၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်15,000 ဝၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ထႆး လႆႈမီးလွင်ႈ တိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း ဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တီႈႁိမ်းဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း