ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၽွင်းပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းပီႊမႂ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၼ်းထီႉ 28 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 3 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ  5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (7) ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၽၢႆႇထႆးၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ၊ သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆးၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ယူႇၼႆႉ လူတ်ႉၵႃး တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ၊ ပွႆးလၢမ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း တေလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉသေ တေဢမ်ႇလႆႈၸူႉတုမ်ၵၼ် ၼမ်လိူဝ် (20) ၵေႃႉ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တေလႆႈသိုဝ်ႉ မိူဝ်းၵိၼ် တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၼင်ႈၵိၼ်ၼႂ်းလၢၼ်ႉလႆႈ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼႆၸိုင် တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်းထႆး (40000) ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ (2) ပီႊ ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇ တၢင်းသွင်မဵဝ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းထႆး တုၵ်းယွၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဝႆႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းပီႊမႂ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ် (26) ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၶၢဝ်ႇႁူႉငၢဝ်းသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 December 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉပွတ်းတၢင်းသေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မေႃယႃ ထဝီးသိလ် ဝိသၼုယူဝ်းထိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းထႆး (CCSA) လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ − သင်ဝႃႈ မိူင်းထႆး ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၼႆၸိုင် ထိုင်ပီႊၼႃႈ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူဝ်မိုၼ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ဢၼ်မီးဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈထီႉ (2) ဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မွၵ်ႈ (300,000) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈထီႉ (1) ဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼမ်သေပိူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။           

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း