ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸုတ်ႇ ယၢမ်း/မူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼူၾႆး

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ  ၸွမ်းတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၼႆႉ ၽႂ်လႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၸုတ်ႇ ယၢမ်း/မူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၊ ၼူၾႆး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸုတ်ႇ ယၢမ်း/မူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼူၾႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 October 2019 ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈလူၺ်ႈ ၶေႃႈပူင်မၢႆ (2’2019) သေ တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းၸမ်ထိုင် ဢွၵ်ႇဝႃႈ / ၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇ / လင်ဢွၵ်ႇဝႃႇ ၼႆႉ ၽႂ်လႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၸုတ်ႇ ယၢမ်း/မူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၊ ၼူၾႆး ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ လႄႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပၼ်ႁႃ  ၼၼ်ႉယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ် တေဢမ်ႇလႆႈၸုတ်ႇ လႄႈ ၶၢႆယၢမ်း/မူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၊ ၼူၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႂ်လႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႆၸိုင် တေဢဝ်တင်းၽိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉပႃး တီႈၽူႈၵွၼ်း ပွၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း