ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈႁႃၽူႈၸွႆႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ (ထူၺ်ႇဢူၵ်ႉ) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လိူၵ်ႈႁႃၽူႈၸွႆႈ (အထောက်အကူပြု) ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ လႄႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ လႆႈပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵွၼ်းဢိူင်ႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈၵူၺ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၸႂ်ႉႁႃၽူႈၸွႆႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် တီႈဢေႇသုတ်း 20 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉတႄႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်သၢႆမၢႆ ႁူဝ်သိပ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းတၢင်ႇပၼ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလႄႈ တႃႇတေပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ တႃႇတေထတ်းၶိုၼ်း သၢႆမၢႆတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆသေ ၶိုၼ်းလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် မၢင်ပွၵ်ႉၵေႃႈၵဵပ်း မၢင်ပွၵ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၵဵပ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ၽူႈၸွႆႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ဢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈႁႃၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႉလဵၵ်ႉ/ဢိူင်ႇလဵၵ်ႉ တေလႆႈလိူၵ်ႈႁႃ 20 ၵေႃႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႉယႂ်ႇ/ဢိူင်ႇယႂ်ႇသမ်ႉ တေလႆႈလိူၵ်ႈႁႃ 30 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေဢမ်ႇတူၺ်းလႆႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း TV ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႅင်းလၢဝ်ပွမ် ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုတ်းၸလွင်း PSI ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ၸလွင်း PSI ၼႂ်းလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်တင်ႈဝႆႉပူၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ ႁႂ်ႈပူတ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 April 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယိုတ်းဢဝ် ၸလွင်း PSI ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 April 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 706 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးထိုင် 3,858 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ သေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။                                                                              

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း