ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၾူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၾူၼ်းမိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Sensor တီႉၺွပ်းဢတ်းသဵင်လႆႈသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸုၼ်ႉပႅတ်ႈၾူၼ်းဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉဝႆးၽႂ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး (Lithuania)  မႃႇၵျီႇရိတ်ႉသ် ဢပူႇၵီႇဝီႇၶျႅတ်ႉသ် Margiris Abukevicius လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸုၼ်ႉပႅတ်ႈၾူၼ်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း (မိုဝ်းထိုဝ်) ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈတၢင်းၼႅင်ႈသၢႆ သၢႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber) မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၾူၼ်းမႂ်ႇဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မိၵ်ႈသျႅဝ်မီ (Xiaomi) Mi 10T 5G ပဵၼ်ၾူၼ်းသႅၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈတိတ်းတင်ႈသွပ်ႉတ်ဝႄး Software ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ Sensor တီႉၺွပ်းဢတ်းသဵင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင် “Free Tibet”၊ “Long live Taiwan independence” “democracy movement” ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: AFP

ၼႂ်းၾူၼ်းမိၵ်ႈ Xiaomi Mi 10T 5G မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႆႉယူႇ 449 ၶေႃႈ Sensor ဢၼ်ၽင်ဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢတ်းသဵင်ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Browser ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၾူၼ်းသႅၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉတေသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉဝႆႉ တီႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းၵႂႃႇတီႈ Server ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼႆ တေဢမ်ႇပဵၼ်တီႈ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး မိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်မိၵ်ႈသျႅဝ်မီၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇ သျႅဝ်မီသေ ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ တုမ်ႉတွပ်ႇသင်သေတႃႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွပ်ႇပၼီႇ Huawei တႄႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇတိုၼ်းဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ တႃႇတေလၵ်ႉဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်းမၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ လႆႈႁွၼ်ႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ဢိင်လူၺ်ႈမိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး ႁွင်ႉၵူၼ်းၽွင်းတၢင် လီထူဝ်းၼီးယႃး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်း ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းလီထူဝ်းၼီးယႃး လႄႈ ၶႄႇၵေႃႈ တေႁွင်ႉၵူၼ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း