ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ WHO သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လၢႆပၢၵ်ႇၵေႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ WHO သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သုင်ထိုင် 3 လၢၼ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 07 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ 32 မိူင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 230 ၵေႃႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ WHO ၼႄႉၼမ်းပၼ်လွၵ်းလၢႆးႁႄႈၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 သေ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ WHO လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ် လႆႈငၢႆႈ မိူဝ်ႈၶီႇၸၢမ်၊ ဢႆ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ ယူႇတီႈ WHO တိုၵ်ႉထတ်းထွင် ႁႃတူၼ်ႈတေႃလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်းၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇမိူင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉ တႄႉတႄႉ၊ သင်ဝႃႈ WHO မီးၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလီလိူဝ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းထိုင် တီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ လႄႈ ၵုၼ်ဢမေႇရိၵယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၵၢဝ်ႇၼႄး ဢမ်ႇႁႃလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 50,586 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းမူတ်း 3,040,833 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းထႅင်ႈ 378 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း 132,979 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း 1,324,947 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 21,486 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,626,071 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းထႅင်ႈ 656 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 65,556 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်း 978,615 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 07 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (11,748,782) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (540,858) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (6,742,489) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 07 July 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း