ၽၢႆႇၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾၢင်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈ ပေႃးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း

ယွၼ်ႉဝႃႈၸူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ယွၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆး ဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၾၢင်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈ ပေႃးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 March 2020 ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်လူလွမ်ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈ ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ် လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ သင်ဝႃႈ ၸမ်ပဵၼ်လူဝ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ယွၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆးလႄႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ၾႆး ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်၊ ယႃႇၸုတ်ႇယုၵ်းယၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႃးလႃး၊ သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်းလီလီ၊ ပေႃးမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ၶေႃးၸဵပ်း၊ ၶေႃးၶူမ်း၊ဢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်လႄႈ ပေႃးတႃၸဵပ်းတႃသႅပ်ႇၵေႃႈ ယႃႇဢဝ်မိုဝ်းပွတ်ႈတႃသေ ႁႂ်ႈဢဝ်ၽႅၼ်ႇဢၼ်မူတ်းသႂ် ၸုပ်ႉၼမ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၸဵတ်ႉတႃလႄႈ ပေႃးမီးတၢင်းပဵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸူး ႁူင်းယႃဝႆးဝႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းယွမ်းလႆႈ လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ဢၼ်မီးၽုၼ်ႇ ၵႂၼ်းၾႆးၼၼ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်လူလွမ် ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈဢဝ်ၵႃးသေ ႁူတ်းၼမ်ႉပၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် သွင်ပွၵ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ၾႆးယုၵ်းယၵ်း၊ ၸုတ်ႇၾႆးၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႃးလႃးၼႆ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15−16 March 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ယွၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ယူႇတီႈၸၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်း  AQI- 260 (ၸၼ်ႉသီၵမ်ႇ 201−300) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ Air Visual လုမ်ႈၾႃႉဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 March 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12 မူင်းတဵင်ႈၼႆႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူမ်းဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ယူႇတီႈၸၼ်ႉ သီလိူင်မၢၵ်ႇၸွၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီဢိတ်းဢိတ်း AQI -130 (ၸၼ်ႉသီလိူင်မၢၵ်ႇၸွၵ်း   101−150) ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း− 7Day News
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း