ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းတႆး ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းသိတ်း(ႁူတ်း)ယႃႈယႃ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၽေးၶဵၼ်မူင်ႈမႅင်း ယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇ မူင်ႈမႅင်း ယႃႉၵဝ်းၵိၼ်ၼမ်မႃး တိတ်းတိတ်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းသိတ်း(ႁူတ်း)ယႃႈယႃၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် June ၼႆႉ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီႈ မွၵ်ႈ 40 ဢေႇၵ ထုၵ်ႇမူင်ႈမႅင်း ယႃႉၵဝ်းၵိၼ်သေ တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ် မူင်ႈမႅင်းယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ ၽႄႈၼမ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 16 June 2019 ၼၼ်ႉ သူၼ်ၶဝ်ၵၢပ်ႇ မွၵ်ႈ 9000 ဢေႇၵ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း 15 တီႈ ထုၵ်ႇၺႃးၽေးၶဵင် မူင်ႈမႅင်း ယႃႈၵဝ်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ထုၵ်ႇၽေးၶဵၼ်မူင်ႈမႅင်း ယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢေႇၵ ၼႆယဝ်ႉ။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထုၵ်ႇမူင်ႈမႅင်းယႃႉၵဝ်းၵိၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်ပဵၼ် ထမ်ႇမတႃႇ  လႄႈ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီး လွင်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႇ ႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ လွင်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽွတ်ႈၸုမ်းသိတ်းယႃႈယႃသေ သင်ဝႃႈမူင်ႈမႅင်း ယႃႉၵဝ်းၵိၼ်ၼမ်မႃး ပေႃးၼႆၸိုင် ၸုမ်းသိတ်းယႃႈ ယႃ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇ သိတ်းယႃႈယႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ မူင်ႈမႅင်းၼႆႉ ႁၢႆႉႁႅင်းၼႃႇ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈ လႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လၢႆးၵူႈသႅၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သူၼ်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 7 သႅၼ်ဢေႇၵ သေ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ထူပ်းၽေးၶဵၼ် မူင်ႈမႅင်းၼမ်တီႈသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇ ထၢမ်းၵၢၼ် ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ မူင်ႈမႅင်း ၊ လွင်ႈႁဵတ်းပၢႆႉလိၵ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉ မူင်ႈ မႅင်းၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – 7Day

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း