ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈမိူင်းတႆး ဢၢင်ႈၵႂႃႇၶၢႆတင်းမလေးသျႃး

ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် CCDAC Myanmar တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇယႃႈဢၢႆႉသ် လႄႈ ၶေးတမိၼ်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 41.175 ပီႇလီႇယၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျၢႆႉထူဝ်ႇ မိူင်းမွၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈႁပ်ႉလၢႆးငၢၼ်းသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝဵင်းၵျၢႆႉထူဝ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ−မေႃႇလမျႅင်ႇ မိူင်းမွၼ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် (5) ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ယႃႈဢၢႆႉသ် 1000 ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ယႃႈၶေးတမိၼ်ႇ 47 ၵီႇလူဝ်ႇ လႄႈ ငိုၼ်း 517.28 သႅၼ်ပျႃး ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး သွင်လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ (1) မျိၼ်ႉၵူဝ်ႇ ဢႃႇယု 54 ပီႊ (2) တေႃႇမီႇမီႇဢေး (ႁွင်ႉ) မီႇမီႇဢေးၵျေႃႇ ဢႃႇယု 62 ပီႊ (3) ၸူဝ်းတူႇရ ဢႃႇယု 36 ပီႊ (4) မိၼ်းထိၼ်ႇ ဢႃႇယု 52 ပီႊ (5) ၸေႃးမျိၼ်ႉ ဢႃႇယု 59 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႈဢၢႆႉသ် လႄႈ ယႃႈၶေးတမိၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်မႃးတီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေဢၢၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ ဝဵင်းတႃႈဝၢႆ (ထႃးဝႄႇ) တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉ သိုပ်ႇတၢင်ႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းၽၢၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇသေ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ မိူင်းမလေးသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် သိုပ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၵျေႃႇၸေႃးဝိၼ်း (ႁွင်ႉ) တႃးတႃး တီႈမျၢၼ်ႇမႃႇပလႃႇၸႃႇ ဝဵင်းပႁၢၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် (6) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလမ်းႁႃ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း