ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈမိူင်းႁေႇတီႇၼၼ်ႉ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸမ် 2,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းၶမ် တႂ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ဢၼ်မီးႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 7.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ တီႈမိူင်းႁေႇတီႇၼၼ်ႉ ထူပ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ တူဝ်ၼပ်ႉမီးၸမ်ထိုင် 2,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၽေးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းႁေႇတီႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိုတ်းၶမ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢၼ်လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ ထူပ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတိူဝ်းထႅင်ႈ 500 ပၢႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၼမ်ႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉ မီးၵႂႃႇ   1,941 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

AP

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 500,000 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ႁိူၼ်းယေးတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ်၊ Bruno Maes တူဝ်တႅၼ်း UN ၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (UNICEF) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ လင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းႁေႇတီႇ လူႉတၢႆ လႄႈ လူႉလႅဝ် ၼပ်ႉပေႃးဢမ်ႇသုတ်းသဵင်ႈလႆႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းထူပ်းၽေးယႂ်ႇလူင် ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ Grace ၶိုၼ်းၽတ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉ ဝၢႆးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆႁႅင်းသေပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းဝဵင်း လႅတ်ႉသ် ၶၢႆႉယႅတ်ႉသ် (Les Cayes) မီးၼႂ်းမိူင်းႁေႇတီႇပွၼ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ႁူင်းယႃလႆႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းတၢင်းလင် လႄႈ ႁူင်းယႃ လၢႆလႆပိုၼ်ႉတီႈ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ မေႃယႃဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း မီးၼမ်ထိုင် 9,900 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 January 2010 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈမိူင်းႁေႇတီႇ လႆႈပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 7.0 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ် 200,000 – 300,000 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း