ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႄႇလ်သႃႇဝႃႇတေႃႇ El Salvador ၸမ် 220 ပွၵ်ႈ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 January 2023 ဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၽေးၵူၼ်းမိူင်း ဢႄႇလ်သႃႇဝႃႇတေႃႇ El Salvador လၢႆးငၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2023 ဝႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႄႇလ်သႃႇဝႃႇတေႃႇ El Salvador ဢိင်ႇသၼ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 219 ပွၵ်ႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 January 2023 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 January 2023 ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 January 2023 လႄႈ ၸုတ်ႇသုၼ်ၵၢင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ယူႇတီႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈသၼ်ႇလူဝ်ႇရႅၼ်ႇၸူဝ်ႇ San Lorenzo  သေ ႁႅင်းသၼ်ဝႆယူႇတီႈ 5.1 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ လိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ် 9 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းဢႄႇလ်သႃႇဝႃႇတေႃႇ El Salvador  လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢႃႇဢပ်ႉၶျၽၼ်း Ahuachapan ဢၼ်ပဵၼ်ၸုတ်ႇသုၼ်ၵၢင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပဵၼ်ၸၼ်ႉသီလႅင် ဝၢႆးသေၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 219 ပွၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း 20 ဢွင်ႈတီႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 130 လင် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽိၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉၵူၼ်း မိူင်း ၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး 8 ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2023 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၵေႃႈ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဢႃႇၶျေး Aceh လႄႈ ႁႅင်းသၼ်ဝႆယူႇတီႈ 6.2 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဢွၵ်ႇမႃးယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလူႉသုမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း