ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) တီႈလဝ်ႉၵႆႇ လႄႈ မွၵ်ႇမႆႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) တီႈႁိမ်းဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:14:09 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ (4.8) ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ Richter တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ် 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းမွၵ်ႈ (22) လၵ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 01 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 23:59:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (3.8) ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ Richter တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ် 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းမွၵ်ႈ (18) လၵ်းၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 01 June 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 23:24 မူင်း (ယၢမ်းမိူင်းထႆး) မီးလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (2.3) ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ Richter  တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ် 4 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တီႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းတႆးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း