ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁိမ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 03:27 မူင်း မိူင်းပႆႇလႅင်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ ၽၢႆႇၸဵင်းၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ 3.9 Magnitude တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ် 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး (TMD) ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၵႂႃႇ ႁိမ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:08  မူင်း (1) ၵမ်း ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ 2.8 Magnitude ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 04:00 ၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 2.7 Magnitude လႄႈ ယၢင်းၵၢင်ၼႂ် 05:34 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 3.0 Magnitude ႁူမ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၵႂႃႇ (3) ၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း