ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁိမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12:36 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ ၸၼ်ႉဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ 4.7 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ် 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး (TMD) ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဢိင်ႇသၼ်ႇ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 4.7 Magnitude ၵႂႃႇႁိမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ယၢမ်းမူင်းမိူင်းထႆး 13:15:12 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တေပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈသေ ယွၼ်ႉႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ ဢမ်ႇပေႃးႁႅင်းလႄႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း