ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) 6.3 magnitude တီႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး

တီႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 (227) ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (19) ၵေႃႉ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလူလွမ် ပႂ်ႉတူၺ်း ၽေးသၽႃႇဝ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ လႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၽေး ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.3 magnitude တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်း မွၵ်ႈ (10) ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တီႈၵုၼ်ပႃလီ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 01:45 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝၼ်းၽတ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၵုၼ်ပႃလီ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ (tsunami)  ပႃးၸွမ်းမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇလူလွမ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ပွၵ်ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ (tsunami) သင်သေ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆတႄႉ ၵူၼ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၵုၼ်ပႃလီ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၵၼ်တင်းမူတ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵႆႉၵိူတ်ႇပဵၼ် ၽေးသၽႃႇဝ ဢၼ်ဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈလူင်ႈၼႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ သမ်ႉမီးပႃးထႅင်ႈ ၽေးလွႆၾႆးတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 7.5 magnitude တီႈဝဵင်းသူႇလဝေႇသီႇ (Sulawesi) လႄႈ လႆႈလၢမ်းပဵၼ်ၽေး ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ (tsunami) မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ ႁၢႆလၢႆၸွမ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ မွၵ်ႈ (4,300) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းၸွမ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 3.7 magnitude ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လူႉသုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇလူလွမ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 March 2020 ၼႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20-23 March 2020 တေထိုင်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးလူမ်ႉလႅင်ႉ (ၶၢဝ်းမႆႈ) ၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢင်ႈမီးၾႃႉၽႃႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်သၢင်ႈသဝ်းဝႆႉ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်းၾၢင်ႉတူဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇ ပဵၼ်ၽေး တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၼမ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း