ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸၼ်ႉႁႅင်းသုင် 7.1 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

ပဵၼ်ၽေး ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸၼ်ႉႁႅင်းသုင် 7.1 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ႁိူၼ်းယေး၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉပႃးပိူၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (USGS) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ၸၼ်ႉႁႅင်းသုင် 7.1 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢီးၵျႅၼ်ႇ (Aegean) တီႈဝဵင်းဢိတ်ႉသ်မီးရ် (İzmir) မိူင်းတူႇရၵီႇ ပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸၼ်ႉႁႅင်းသုင် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ 20 လင် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸၢၵ်ႇႁိူၼ်းယေးလူမ်ႉၵူၼ်ႇ ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်တဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 120 ၵေႃႉ လႄႈ ယင်းပဵၼ်ပႃးၽေးႁွၼ်ၼမ်ႉ  သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ (Tsunami) ၵူၺ်းႁွၼ်ၼမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

(Photo by Tezcan Ekizler/Anadolu Agency via Getty Images)

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇယူႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵၢင်ပၢင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁိူၼ်းယေးႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵူၼ်ႇလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် တွၼ်ႈတႃႇတေပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ၸၼ်ႉသုင် ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 7.5 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ (Richter) တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်း 40 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဢႃႇလၢတ်ႉသ်ၵႃႉ (South of Alaska) ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၽေးႁွၼ်ၼမ်ႉ သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ (Tsunami) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း