ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.0 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ထူပ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 60 ၵေႃႉ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင် 300 ပၢႆ မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶႄႇ လႆႈထူပ်းပႃးၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႉထႅင်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႈၸဵပ်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ China Daily ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 04:00 မူင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေး သၽႃႇဝ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဢၼ်မီးႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.0 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႇသျဵၼ်ႉ (Luxian) ၸႄႈမိူင်းသေၶျူၼ် (Sichuan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် လႄႈ ႁိူၼ်းယေး လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶူၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဢေႇသုတ်း 60 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 7,000 ပၢႆ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ လူတ်ႉၾႆးဢၼ်လႅၼ်ႈဝႆးၽႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး  Aftershock ၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,221 လင် လႄႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး လူႉလႅဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈမွၵ်ႈ 3,000 လင် ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းသေၶျူၼ်ၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းလႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လၢႆလွင်ႈလၢႆၽၢႆႇ၊ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽေးၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ဢၼ်မီးႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 7.9 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2008 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင်  87,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ထိူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2021) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ပဵၼ်ၾူၼ်ဢၼ်ႁႃႇယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1,000 ပီႊ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းႁိူဝ်ၼၢၼ်  (Henan) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸိူင်ၸူဝ် (Zhengzhou) သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၾႆးလႆႈထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 302 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ၸူမ်ႁၢႆ ႁႃဢမ်ႇထူပ်းထႅင်ႈ 50 ပၢႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ  လၢတ်ႈဝႃႈ ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမွၵ်ႈ 13 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ လင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 9,000 လင် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 53,000 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ဢေႇၵမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – Xinhua

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း