ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ 6.6 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ (Richter) တၢင်းၵႂၢင်ႈၵႆ 680 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.6 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ (Richter) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆးတၢင်း လႄႈ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸုမ်းလူလွမ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ လွႆၾႆး လႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢႆးငၢၼ်း တၢင်ႇၼႄ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 08:03 မူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.6 ရိၵ်ႇတိူဝ်ႇ (Richter) တီႈဝဵင်းမႃႇသပႃႇတေ (Masbate City) မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ (Philippine) ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ တၢင်းၵႂၢင်ႈၵႆထိုင် 680 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁိူၼ်းယေးႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၼမ်ပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၽေးႁွၼ်ၼမ်ႉ သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ (Tsunami) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼိူဝ်ၵုၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်သေ ၵမ်းၵမ်းလႆႈပဵၼ်ၽေး သၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ လႄႈ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 October 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်ႇသၼ်ႇ (ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) ႁႅင်းသၼ်ႇဝႆ 6.7 Richter တၢင်းလိုၵ်ႉလူင်း 10 ၵီႇလူဝ်ႇမဵတ်ႉ တီႈၵုၼ်မိၼ်းတၼဝ်း (Mindanao) မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ (Philippines) ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1 ၵေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း