ၾရင်ႇသဵတ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူတ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၼႂ်းမိူင်း ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 854 ၵေႃႉ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းၵျႃႇမၼီႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႆႈလၢႆးငၢၼ်း တၢင်ႇၼႄ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 36,330 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,502,763 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 854 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်း 38,289 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 120,714 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2020) ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇပေႃးထိုင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင် 854 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပဵၼ် ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ယူႇၼႂ်းႁွင်ႈ  ICU (Intensive Care Units) ႁွင်ႈဢၼ်လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3,878 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းဝဵင်းလဵဝ်ႉလ် (Lille) လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းလႄႈ ၵႃႈတေလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းၵျႃႇမၼီႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း တႄႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 01 November 2020 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 01 December 2020 ၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVDI-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 94,463 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်း 9,692,528 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,199 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 238,641 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း 6,236,170 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 46,033 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 8,312,947 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 511 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 123,650 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 7,654,757 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်သုတ်း တီႈၼႂ်းၵုၼ်းဢေးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 12,920 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,567,126 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 276 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 160,548 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 5,028,216 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (216) မိူင်း (216 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (47,853,131) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,220,530) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (34,356,658) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 04 November 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:40 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း