ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇထူပ်းၽေးၾႆးမႆႈ လႄႈ မူၺ်တူၵ်း ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ႁႅင်းမႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ လႄႈ ထႅင်ႈၽၢႆၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ႁႅင်းလူမ်းၵတ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈ ထိုင်တီႈမူၺ်တူၵ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁႅင်းမႆႈဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး (California) ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး (California) လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၾႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇလုၵ်ႉမႆႈ ပႃႇထိူၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶွင်ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၵိၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈၵႆ ဢမ်ႇယွမ်း13,760 ၵီႇလူဝ်ႇမီးတိူဝ်ႇ မီးၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆ ႁႃပႆႇထူပ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo –  AFP

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ႁႅင်းမႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး (California) ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႁႅင်း ဢမ်ႇပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆသေတႃႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇရႃႇတူဝ်ႇ (Colorado) လႆႈထူပ်းၽေးလူမ်းၵတ်း ထိုင်တီႈမူၺ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇယူႇၵေႃႈ ႁႅင်းလူမ်းၵတ်း လူတ်းလူင်းထိုင် 2.2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူမ်းၵတ်းဢၼ်မီးမူၺ်တူၵ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇရႃႇတူဝ်ႇ (Colorado) ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဝႆးၽႂ်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်း လုၵ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးႁႅင်းလူမ်းမႆႈ သုင်ထိုင် 37.2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ် ႁႅင်းလူမ်းၵတ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ႁႅင်းၵတ်းတေၸၢင်ႈ လူတ်းလူင်းၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉထႅင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo –  AFP

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း