ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈမိူင်း

ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈမိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ တင်ႈတႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵဵပ်းႁွမ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2022 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈမိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 29 September 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈ ၼႆႉသေ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်လိၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၸိူဝ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ် ယူးရူပ်ႇ (EU) ၼၼ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ၽွင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လၢႆမိုၼ်ႇၵေႃႉ ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၵဵပ်းႁွမ်သိုၵ်း တႃႇၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ တေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇမႃး လႆႈၼမ်တေႉတေႉ ဝၢႆးသေမီးၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ၸမ် 17,000 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ Pekka Haavisto ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇပီႈၼွင်ႉ၊ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ မႃးႁဵၼ်းၼႆၸိုင် ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ လႆႈၾၢင်ႉသတိ ၼႂ်းၵၢၼ်ပဵၼ်မိူင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်း ၽၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈယူးရူပ်ႇပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU)  ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ႁၢမ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈမိူင်းသေ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁၢမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင် ပိူင်ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ လႄႈ ပိူင်ၵၢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႇသူႈရၢတ်ႉသျႃး ၶွင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 February 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 September 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၸမ်ၸမ် 17,000 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း 80% ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း