ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၼ်လီၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸွႆႈႁပ်ႉမိုဝ်းလႆႈၸွမ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵၼ် တီႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ Indo-Pacific ၼႆယဝ်ႉ။

တီႇဢူဝ်ႇတေႃႇ လွၵ်ႇသိၼ်ႇ (Teodor Locsin) ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ  လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၸမ်ၵၼ် ၼႂ်းဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ  ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်း ASEAN သေ တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢၼ်တေပဵၼ်မႃး လႄႈ ၶဵင်ႇတႃႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ တေလႆထိင်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝႆႉ လီလိူဝ်သေ တေမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းၼိမ်သဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ပေႃးဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus)  ဢမ်ႇပႆႇဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းၼိဝ်းၶရီးယႃးမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃးပွတ်းဢွၵ်ႇပေႃးၼႆ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပိုၼ်ႉတီႈပူတ်းပွႆႇၶိူင်ႈယိပ်းၼိဝ်းၶရီးယႃး မိူဝ်ႈပီႊ 1995  ၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိဝ်းၶရီးယႃးၼႆႉ လႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်မႃးတီႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ် ဢၼ်တေၸွႆႈ ႁႂ်ႈထိုင်ပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ  လၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ပိူင်ႈၵၼ်တင်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ မလေးသျႃး ဢၼ်ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်းၶရီးယႃးသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇ ၼႆႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီဢေႃးၵတ်ႉသ် (Aukus) ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ဢင်းၵိတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ Indo-Pacific ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း