ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဝႃႈ ၶႄႇဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေမႃးဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇတေႃႇမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေမႃးသင်ႇလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉၼမ်ႉ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈသင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢၢၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁိူဝ်းဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး   တီႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ  ၼိုင်ႈပီႊလႂ် တေလႆႈပၼ်ၶႄႇ သၢမ်လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ($3 trillion) ယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ လုမ်းတြႃးၵူႈမိူင်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇဢၢင်ႈဢိင်ႇ ၽႅၼ်ႇတီႈဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇသေ မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လႄႈ တေလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇၶႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႆယူႇ။

Delfin Lorenzana ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႂ် ၸႂ်ႉၶေႃႈဢၢင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃသေ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇယဝ်ႉ မႃးႁၢမ်ႈယႃႇႁႂ်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၽိုၵ်းတပ်ႉၼမ်ႉယူႇ ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းသိုၵ်း လႄႈ ႁိူဝ်းပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၵႂႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ၾၢင်ႁၢင်ႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈႁိူဝ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၶႄႇသူင်ႇမႃးမီးဝႆႉတီႈၵုၼ်ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owners
Credit : Photo owners

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၽိုၵ်းတပ်ႉၼမ်ႉၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်း 25 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ တိူဝ်းလိူၼ်မႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆယူႇ။

ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈသင်ႇၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း