ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ဢိင်ၼိူဝ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႊၼႆႉ မီးႁႅင်းမႆႈသုင်လိူဝ်သေ ၵူႈပီႊပီႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီႊ ၼႆလႄႈ ဢၢႆၼမ်ႉ၊ ဢၢႆလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢွၵ်ႇၼမ်သေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်း၊ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ၊ ၾႃႉၽႃႇၾႃႉမႅပ်ႈ၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်လူင် ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း လႄႈ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလဵၵ်းမုင်း လင်ၶႃးႁိူၼ်း ပိဝ်တူၵ်းတႃႇသွင်လင် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ်၊ ဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်း ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း လူမ်းလႅင်ႉလူင်သမ်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးၶၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလူမ်းၽတ်ႉပိဝ်တူၵ်းၵႂႃႇ တႃႇသွင်လင်ၶႃႈဢေႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဢၼ်ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၼႆႉ တင်းႁိုင်တေမီးၸမ်ၸမ် မွၵ်ႈၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်ၶႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 15 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:00 မူင်း ၼႆႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸရွပ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသူၼ်ၵုၺ် လႆႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၵူဝ်ႇတွင်ႇၵဵပ်းၶွင် တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၽိုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးသိမ်ႇ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းလူမ်ႉၵွႆၵႂႃႇ 3 လင် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၽေးသၽႃႇဝ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 April 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 May 2020 ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ၊ ၾူၼ်တူၵ်းပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေးလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ 7,540 လင်၊ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ 140 လင် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆပႃးလႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး (2) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမီး (6) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း