ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းၽတ်ႉႁႅင်း တီႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 11 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းပၢၵ်ႇပၢႆ

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်ႁူဝ်ႁိုဝ်ႉတူၵ်း ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇ လူမ်းၽတ်ႉႁႅင်းထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 11 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းပၢၵ်ႇပၢႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈယမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးဝၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵျၢင်းသူး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 11 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဢေႇသုတ်း 102 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း လုၵ်ႈယႂ်ႇတၢၼ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၢၼ်တူင်း (Nantong) လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉထွင်းၽတ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ပၢႆႉၶႅပ်းလဵၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵွၵ်းဢွၵ်ႇ ပိဝ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် တေလႆႈႁၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁႅင်း ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးပၼ်ႇႁွပ်ႈဝႆႉ လႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် ၵူၼ်ႇလူမ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ပဵၼ်တီႈ၊ ႁိူဝ်းတမ်ႇငႃႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႇယူႇၼိူဝ်ႁိူဝ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တၼ်းၸွႆႈလႆႈတႃႇ 2 ၵေႃႉၵူၺ်း ထႅင်ႈတႃႇ 9 ၵေႃႉ ယင်းႁႃပႆႇထူပ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၼႆသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 3,000 ပၢႆ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း ဝဵင်းၼၢၼ်တူင်း ၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းႁူဝ်ႁိုဝ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၵႆႉမီးၾူၼ်တူၵ်းပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၽတ်ႉႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ႈထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2020) ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆၵူၺ်း လူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ထိုင် 2 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းလၢႆပွၵ်ႉလၢႆဢိူင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း လူႉၵွႆ (6) လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း (5) လင် ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇလူမ်းၽတ်ႉလူႉၵွႆ (341) လင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း